« Tagasi

Vallavalitsuse teenustega rahulolu uuringu tulemused

Vallavalitsus korraldas elanike hulgas rahulolu uuringu, mille käigus paluti hinnata ametiasutuse poolt pakutavate teenuste kvaliteeti. Uuringu tulemustega saab tutvuda aadressil www.viljandivald.ee/uuring.

Esmakordselt Viljandi vallas läbi viidud uuringus sooviti teada, kuidas oleks võimalik muuta erinevate valdkondade teenused valla elanikele paremaks ning mis teemadele peaks vallavalitsus pöörama rohkem tähelepanu. 

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul on vald tänases suuruses nii territooriumilt kui ka rahva arvult püüdnud valla kodanike eluolu korraldada juba üle kolme aasta. „Oli õige aeg küsida kodanikelt tagasisidet info kättesaadavuse ja pakutavate teenuste sisu ning kvaliteedi kohta. Ehk kokkuvõtvalt – kuidas on vallavalitsus seni hakkama saanud," selgitas vallavanem.

Uuringus osalemine oli anonüümne ja vastata sai kuu aja jooksul, 15. märtsist – 14. aprillini. Teenuste kvaliteeti mõõdeti kümnepallisel skaalal eelnevalt kokkulepitud mõõdikute alusel: info leidmise lihtsus, kasutamise mugavus, osutamise kiirus, suhtluse asjakohas ja -meeldivus. Samuti koguti taustinfot vastaja kohta: elupiirkond, elamu tüüp, vastaja vanus ja -roll ning infot lastega perede kohta. Uuringu viimases osas paluti hinnata Viljandi valla info kättesaadavust ning küsiti arvamust, mis on Viljandi vallas hästi ja mis vajab muutmist.

Uuring hõlmas järgnevaid valdkondi:

• rahvastikuregistri teenused;

• keskkonna- ja kommunaalteenused;

• ehitus- ja planeerimisteenused;

• sotsiaalteenused ja -toetused;

• haridus- ja kultuuriteenused;

• infovahetus vallaga.

Enamikke teenuseid hinnati küsitluses keskmisest kõrgemaks. Kuid uuringu tulemused tõid välja ka mõned probleemkohad, mis olid vallavalitsusele teada ja millega juba tegeletakse. Näiteks ehitus- ja planeerimisteenuste kasutamismugavus ja teenuse osutamise kiirus hinnati keskmisest madalamaks. Samuti andis küsitlus infot vajadusest täiendada Viljandi valla kodulehekülge ning tehtud ettepanekutest selgusid teemad, mis vajavad suuremat tähelepanu: investeeringute ühtlasem hajutamine, kergliiklusteede ehitus valla erinevatesse piirkondadesse, teede hooldus ja remont, jäätmete äravedu, vajadus luua juurde sõimekohti ja Holstre küla valgustuse probleem.

Vallavanem märkis, et paljud murekohad olid ka juba eelnevalt teada ja kitsaskohtadega tegeletakse. „Uuringu tulemused annavad meile kindlama suuna probleeme tekitavate olukordade paremaks lahendamiseks," lisas Karu. „Samas oli hea tõdeda, et liigume õiges suunas ka valla rahva silmis: panustame palju lastega perede hakkama saamisesse, oleme aktiivsed ja uuendusmeelsed. Alati saab paremini ja selle poole me ka kindlasti kogu aeg ka püüdleme."

Uuringu tulemustega saab tutvuda aadressil: www.viljandivald.ee/uuring