« Tagasi

Viljandi vald ootab ettepanekuid valla parimate haridustöötajate tunnustamiseks

Tänavugi ootab Viljandi vallavalitsus ettepanekuid valla aasta haridustöötajate tunnustamiseks. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 30. juuni

Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada haridustöötaja rolli ning tunnustada Viljandi valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, haridusasutuste juhte, tugispetsialiste, treenereid, huvihariduse spetsialiste, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.

Tunnustus omistatakse järgmistes kategooriates:

  1) Aasta noor õpetaja;
  2) Aasta õpetaja;
  3) Aasta lasteaiaõpetaja.

Aasta noore õpetaja tunnustusele kandideerija on kuni 5-aastase tööstaažiga õpetaja:

  • kellel on eelmistel õppeaastatel väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;
  • kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ja töökateks;
  • kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös.

Aasta õpetaja ja Aasta lasteaiaõpetaja tunnustusele kandideerija on õpetaja:

  • kellel on eelmis(te)l õppeaasta(te)l väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;
  • kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ning töökateks
  • kelle tegevus on hinnatud õpilaste/laste, lapsevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse poolt;
  • kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tegelenud enesetäiendusega ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas ja väljaspool.

Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele iga aasta 30. juuniks.

Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liiget. Komisjon esitab oma seisukoha aasta haridustöötajate tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele 5. septembriks. Sobiva kandidaadi puudumisel võivad tunnustused (või üks nendest) jääda välja andmata.

Aasta noore õpetaja, Aasta õpetaja ja Aasta lasteaiaõpetaja tunnustuse saaja kinnitab vallavalitsus korraldusega. Aasta noort õpetajat, Aasta õpetajat ja Aasta lasteaiaõpetajat tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

Tunnustus antakse üle vallavalitsuse poolt korraldatud pidulikul sündmusel.

Fotol: Mullu valiti Viljandi valla aasta õpetajaks Tarvastu Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aive Kaldra.