« Tagasi

Vallavalitsuse istung 23. novembril

Vallavolikogule esitatud eelnõu:

 • „Paistu Rahvaraamatukogu, Viiratsi Rahvaraamatukogu ja Tarvastu Raamatukogu põhumääruste muutmine".
 • „Isikliku kasutusõiguse seadmine".
 • „Nõusoleku andmine hanke „Kolga-Jaani lasteaiale „Naksitrallid" mööbli ostmine ja paigaldamine" korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks".

Sotsiaal

 • Otsustati määrata ja maksta ühekordset sotsiaaltoetust raviteenuse maksumuse tasumiseks ja voodipäeva tasu maksumuse tasumiseks.
 • Otsustati valla eelarvest osaliselt rahastada väljaspool kodu osutatavat hoolekandeteenust

Ehitus, planeerimine ja majandus

 • Anti projekteerimistingimused Vardi külas ja Ramsi alevikus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks.
 • Anti ehitusluba:
 • Abihoone püstitamiseks Auksi külas Lavasaare katastriüksusele;
 • Koolimaja ümberehitamiseks Sultsi külas Paistu kooli katastriüksusel. Ehitatakse kooli ventilatsioonisüsteem.
 • Tunnistati kehtetuks ehitusluba ja otsustati anda uus ehitusluba poolelioleva aiamaja laiendamiseks üksikelamuks Vardja külas Saare tee 2 katastriüksusel ning määrati Talu tee 8 katastriüksusele uueks koha-aadressiks Saare tee 2, Vardja küla.
 • Otsustati jagada Unametsa külas asuv Varese ning Paistu külas asuv Sillaotsa katastriüksus ja määrati jagamisel moodustatud maatükkidele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Otsustati anda kasutusse vallavara, et võimaldada AS-il Eesti Post postiautomaadi väljavahetamiseks pakiautomaadi vastu kasutada pinda aadressil Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald.
 • Määrati Ramsi alevikus asuvale teele kohanimeks Lühike tee.
 • Seati bussiootepaviljoni hooldamiseks ja korrashoiuks ning avaliku ligipääsu tagamiseks r20 m2 suurusele riigi maa-alale tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Viljandi valla kasuks Kaarevere külas.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne „Vanakubja kinnistu Vardja külas juurdepääsutee remont".
 • Tunnistati kehtetuks Viljandi Vallavalitsuse korraldus nr 2-3/564 "Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" punkt 1.10.

Vallavalitsuse istungi materjalid on leitavad dokumendiregistrist aadressil: http://bit.ly/3eN1s6U