« Tagasi

Ootame ettepanekuid valla parimate haridustöötajate tunnustamiseks

Ootame 30. juunini ettepanekuid valla aasta haridustöötajate tunnustamiseks. 

Tunnustuse eesmärk on tähtsustada haridustöötaja rolli ning tunnustada Viljandi valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, haridusasutuste juhte, tugispetsialiste, treenereid, huvihariduse spetsialiste, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.

Tunnustus omistatakse järgmistes kategooriates:

1) Aasta noor õpetaja;

2) Aasta õpetaja;

3) Aasta lasteaiaõpetaja.

 

Aasta noore õpetaja tunnustusele kandideerija on kuni 5-aastase tööstaažiga õpetaja:

• kellel on eelmistel õppeaastatel väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;

• kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ja töökateks;

• kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös.

 

Aasta õpetaja ja aasta lasteaiaõpetaja tunnustusele kandideerija on õpetaja:

• kellel on eelmis(te)l õppeaasta(te)l väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;

• kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ning töökateks

• kelle tegevus on hinnatud õpilaste/laste, lapsevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse poolt;

• kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tegelenud enesetäiendusega ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas ja väljaspool.

 

Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isiku kuni 30. juunini SIIN.

 

Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liiget. Komisjon esitab oma seisukoha aasta haridustöötajate tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele 5. septembriks. Sobiva kandidaadi puudumisel võivad tunnustused (või üks nendest) jääda välja andmata.

Aasta noore õpetaja, Aasta õpetaja ja Aasta lasteaiaõpetaja tunnustuse saaja kinnitab vallavalitsus korraldusega. Aasta noort õpetajat, Aasta õpetajat ja Aasta lasteaiaõpetajat tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga. Tunnustus antakse üle vallavalitsuse poolt korraldatud pidulikul sündmusel.