« Tagasi

Viljandi vallavolikogu algatas tuuleparkidele asukoha leidmiseks eriplaneeringu

Viljandi vallale laekus kolm eriplaneeringu algatamise taotlust, mille ühine eesmärk on leida võimalikud asukohad tuuleparkide ja nende toimimiseks vajalikule taristule. Vallavolikogu algataski eriplaneeringu tuuleparkide asukohtade leidmiseks.

Taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks esitas aprillis esimesena osaühing Utilitas Wind, kelle järel esitasid samasisulise taotluse ka osaühing Vestman Solar ja Vindr Baltic OÜ. Planeeringuala suurus on taotluses ca 49 000 ha. Planeeringualal valitakse planeeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate alusuuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat asukohta.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul näitab tänane olukord maailmas, et just energia ja selle tootmine hakkab üha rohkem mõjutama maailma poliitikat ja riikide hakkama saamist ning majanduse arengut.

„Nii on ka Eestiga, peame leidma üha uusi lahendusi suureneva energia vajaduse rahuldamiseks. Üks suund on taastuvaenergeetika arendamine ja sinna kuulub selgelt ka tuuleparkide rajamine. Tuuleparkide rajamine siiani on endaga kaasa toonud sageli kogukondade vastuseisu," ütles Karu. „Samas usun, et kui tuulepargi rajajad suudavad osa kasumist omavalitsusele ja kogukonnale anda, siis näevad kõik osapooled planeeritavas projektis kasu ja tuulepargid hakkavad Eestis kerkima nagu mitmel pool Euroopas."

Eriplaneeringu algatamise ainuõigus on Viljandi vallavolikogul. Eriplaneering koostatakse selleks, et selgitada välja võimalikud sobivad kohad. Kui vallavolikogu planeeringu koostamise algatab, siis see töö koosneb kahest suuremast etapist: asukoha eelvalikust ning detailse lahenduse koostamisest.

Eelvaliku käigus leitakse sobivad alad tuulepargi rajamiseks, kuhu hiljem koostatakse detailne lahendus. Seejärel selgub, kuhu tuulikud tulevad. Mõlemas etapis toimub samaaegselt ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kui seni on Eestis tuuleparkide rajamise võimalusi uuritud peamiselt Lääne-Eestis, saartel ja Eesti merealal, siis tehnoloogia areng ja mitmete oluliste piirangute leevenemisel otsitakse sobivaid alasid üha rohkem ka Eesti territooriumi mandriosal, sealhulgas Viljandi vallas.

Töö käigus tehakse mitmeid erinevaid uuringuid – näiteks linnu- ja loomaliikide elupiirkondade potentsiaalse mõju hindamine, müra modelleerimine, tuulepargi visualiseeringud jms.

Eriplaneeringu taotlejate sõnul on ala piir on valitud selliselt, et see kataks kogu võimaliku territooriumi Viljandi vallas, kus võib olla perspektiivi tuuleparkide rajamiseks (sh ühendus liitumispunktiga). Suure osa omavalitsuse territooriumi käsitlemine eriplaneeringu koostamisel võimaldab ühelt poolt välja töötada tervikliku ruumilahenduse, mis ei arvesta üksnes tuuleparkide, vaid ka muid omavalitsuse ruumilise arengu seisukohast olulisi vajadusi – nt asustuse või taristu areng, loodus- ja kultuuriväärtuste paiknemine jmt; teisalt võimaldab kaaluda tuuleparkide rajamiseks eeldatavasti mitmeid sobilikke asukohti ning leida seega parimad lahendused taastuvenergeetika arendamiseks.

Planeeringuala suurus ei tähenda, et taotleja eeldaks, et tuulepark või -pargid õnnestub püstitada kogu planeeringuala ulatuses. Tõenäoliselt ja sõltuvalt keskkonnamõju strateegilise hindamise, uuringute ja planeeringumenetluse tulemustest koonduvad võimalikud arendamiseks sobilikud alad konkreetsetesse piirkondadesse planeeringuala sees.

Osaühingud Utilitas Wind ja Vestman Solar on planeeringu koostamisest huvitatud isikutena valmis kandma kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimisega seotud kulud.

Eriplaneeringu koostamise protsess näeb seadusest tulenevalt ette kohustuslikud teated ajalehes, kuid pidevalt ja ilmselt kõige paremini leiab selle planeeringu menetlemise kohta edaspidi infot valla veebilehelt, kus selle planeeringu materjalidele on loodud eraldi alaleht www.viljandivald.ee/eriplaneeringud