Viljandi valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek algab 29. mail 2020 ja kestab 30 päeva

Viljandi valla koostatava üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek algab 29. mail 2020 ja kestab 30 päeva.

Võrreldes olemasoleva olukorraga on oluliseks muudatuseks, et üldplaneering käsitleb ühistel alusetel valla ruumilise arengu põhimõtteid  kogu valla territooriumil, kus käesoleva ajani kehtivad piirkondlikult viis erinevat, aastatel  2013 ja 2017 Viljandi vallaks liitunud omavalitsuse üldplaneeringut ja valda osaliselt hõlmav Võrtsjärve üldplaneering.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 1372 km2. Üldplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 antud ülesanded. Üldplaneeringu materjalid on elektrooniliselt kättesaadavad Viljandi valla veebilehel. Soovi korral tutvuda üldplaneeringuga paberkandjal, palun sellest vallavalitsust teavitada.

Vastavalt planeerimisseadusele on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Kirjalikud arvamused palun avaliku väljapaneku jooksul esitada aadressil viljandivald@viljandivald.ee Täiendav info Viljandi Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt, tel +372 5885 5537, e-post: raivo.laidma@viljandivald.ee Eelnõu avaliku arutelu toimumise aja ja koha teatab vallavalitsus täiendavalt, hiljemalt 30. päeva jooksul peale eelnõu avaliku väljapaneku lõppu koos seisukohtadega esitatud arvamuste osas.