« Tagasi

Väikehanke: "Audiitorteenus 2020-2022"

Hanke eesmärk:

Hanke eesmärgiks on leida majanduslikult soodsaim pakkuja audiitorteenuse teostaja leidmiseks, kelle ülesandeks on konsulteerida kogu lepinguperioodi vältel ja auditeerida Viljandi Vallavalitsuse ja Osaühing Ramsi VK 2020 kuni 2022 (kolme aasta) majandusaasta aruandeid.

Tehniline kirjeldus:

 • Pakkuja koostab ja esitab hanke objektis oleva Viljandi Vallavalitsuse ja tema tütarettevõtte Osaühing Ramsi VK kohta eraldi aastate 2020, 2021 ja 2022 aastaaruannetele sõltumatu vandeaudiitori aruande.
 • Pakkuja koostab ja esitab 2020, 2021, 2022 majandusaastate kohta eraldi põhjalikuma märgukirja, milles kirjeldatakse auditi käigus tehtud peamisi tähelepanekuid ja märkusi ning selgitatakse, millest lähtudes määratleti olulised ja mitteolulised asjaolud ning tehakse ettepanekud muudatusteks.
 • Pakkuja peab arvestama oma hinnapakkumise mahtu ka need toimingud ja tegevused, mis ei ole käesolevas hanketeates kirjeldatud, kuid mis on vajalikud lepingu ja audiitorteenuse nõuetekohaseks täitmiseks ja hanke eesmärgi saavutamiseks, sh kogu lepinguperioodi hõlmavaks raamatupidamise konsultatsiooniteenuse osutamiseks.

Nõuded Pakkujale:

 • Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee);
 • Pakkuja peab olema kantud audiitorettevõtjate nimekirja. Viljandi Vallavalitsus kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt;
 • Pakkuja peab omama vähemalt kaheaastast kohaliku omavalitsuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kogemust viimase nelja aasta jooksul, nimetades enda poolt auditeeritud omavalitsuste nimed ja auditeerimise aja pakkumuse Vormil 1;
 • Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb;
 • Pakkuja kinnitab, et omab pädevat isikut ja/või isikuid, kes auditeerib hanke objektiks olevat nii asutust kui ka ettevõtet ühes ja samas isikus ja/või isikutes.

Nõuded pakkumusele:

 • Pakkumus tuleb esitada Vorm 1 Pakkumuse maksumus toodud sisu kohaselt digitaalselt allkirjastatuna;
 • Pakkumus peab olema jõus vähemalt üks (1) kuu.

Pakkumuse esitamise tähtaeg:

 • Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee;
 • Pakkumuse esitamisel e-postiga peab kirja Teema kandma pealkirja: Pakkumus „Audiitorteenus 2020-2022";
 • Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 30. oktoober 2020 kell 09.00;
 • Pakkumused avatakse 30. oktoober 2020 ajavahemikul kell 09.00-09.30.

Täiendav info:

Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile: annika.matas@viljandivald.ee. Küsimustele vastamine hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.