« Tagasi

Kolme kooli muusikaprojekt Heimtali Põhikoolis

2018. aastal avanes koolidel võimalus taotleda toetust Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist rahastatud Klass+ programmist. Selle raames sai soetada nüüdisaegset ja uuenduslikku õppevara. Heimtali Põhikool kaasas projekti koostöö toetamiseks veel kaks Viljandi valla kooli - Paistu ja Saarepeedi ning nii sai 120 000 euroga finantseeritud projekt nimeks "Kolme kooli muusikaprojekt".

Heimtali Põhikooli direktor Eero Metsvahi eestvõttel tehti kooli töötajate seas ajurünnak ning kõige enam kõnetas meeskonda muusikaloome valdkond, mida tutvustati kahele partnerkoolile. Muusikaõppe mitmekesistamise suurendamine oli kõikide osalejate ühine soov. Projekti koostades sai üheks suunaks elektroonilise muusikaõppe integreerimine formaalõppesse, sest Heimtali Põhikoolis oli varasemalt õpetatud elektroonilist muusikat huviringi tegevuse raames juba kolm aastat. Muusika ainekavas on välja toodud ka elektroonilise muusika esmaste võimalustega tutvumine, mida varasemalt oli vajalike vahendite ja pädevate juhendajate puuduse tõttu keerukas teostada.

Teiseks suunaks oli noodiõppe sisu uuendamine ja ajakohastamine, Soetati piisav hulk kitarre ja süntesaatoreid, et igal õpilasel oleks muusika tunnis oma isiklik instrument, millel musitseerida. Lisaks osteti tänapäevane ja kvaliteetne intsrumentaarium, et hoogustada koolibändi tegevust ning toetada noorte ühisloomet.

Õppeaasta teisel trimestril on realiseerunud Heimtali Põhikooli unistus, kus tsükkelõppe raames said kooli kõik klassid osa elektroonilise muusika loomisest, kasutades Groovebox Akai-MPC X iseseisvaid muusikaloome masinaid, MacBook Pro sülearvuteid, millel loodi muusikat Logic Pro X ja Abletoni Live programmi abil ja Korg`i analoog süntesaatoreid. Juhendajateks elektroonilise muusika asjatundjad, endine huviringi juhendaja Vootele Ruusmaa ja praegune juhendaja Velle Tamme. Kolme ainetunni raames tutvustati igale klassile instrumente ning noored said väikestes gruppides avastada elektrooniliste pillide võimalusi ning luua oma muusikapala.

Asendamatuks tehniliseks toeks oli Heimtali Põhikooli haridustehnoloog Kaido Pärnoja, kelle taiplik meel ja visadus on igakülgselt projekti realiseerumisele kaasa aidanud.

 

Praktilise tsükkelõppe elluviimine andis olulise panuse ka hariduslike erivajadustega õpilastele, kellele uudne lähenemine ja praktiline katsetamine tehniliste muusikaloome vahenditega mõjus rahustavalt ning keskendumise võime paranes märgatavalt. Juhendajad pakkusid alternatiivseid ja õpilaste tasemele vastavaid võimalusi, kõnetades uute programmide ja tehnikaga ka keerulisemaid ning kinnisemaid õpilasi.

Kolme kooli projekti raames jagati instumentid kolme gruppi - süntesaatorid, kitarrid ja elektroonilise muusika vahendid. Igal trimestril jõub projektis osalevatesse koolidesse üks osa ning järgneval trimestril instrumente vahetatakse. Sama süsteem kordub ka järgneval õppeaastal.

Heimtali Põhikool on muusikaõppe viinud uuele tasemele ja noortele antud praktiline kogemus annab neile võimaluse rohkem katsetamiseks ning eneseleidmiseks ja arenguks.

 

Eneli Rimpel

Heimtali Põhikool