« Tagasi

Uued sihid on kokku lepitud

Valla arengut võib kindlasti jagada etappideks, mis vallavalitsuse püsimisel kestavad üldjuhul 4 aastat. Nii võib ka tänavust Viljandi valla 2021.aasta eelarvet pidada ühe väga olulise – valdade liitumisetapi viimaseks eelarveks. Kindlasti tuleb aasta jooksul ette ka ootamatuid probleeme, mida vaja kiiresti lahendada ja mis vajavad uusi otsustamisi, aga põhilistes tegevustes ja eesmärkides leiti ikkagi volikogus üksmeel.

Oleme läbi aastate hoidnud eelarvet koostades konservatiivset joont ja püüdnud püstitada jõukohaseid eesmärke.  Samas võimaldab eelarves ette nähtud tegevusi teostades teha vajadusel kiireid muudatusi võetud eesmärkide saavutamisel. Eelkõige oleme eelarvet koostades mõelnud lastele ja noortele, seepärast on koolide ja lasteaedade renoveerimine eelarves olulisel kohal. Aga ära pole unustatud ühtegi eluala, oluline meie jaoks on valla ühtlane arendamine, seda nii elualade kui ka kogu valla erinevaid piirkondi silmas pidades.

Valla 2021. aasta eelarve kogumaht on 28,1 miljonit eurot. Põhitegevuse kuludeks sel aastal on ette nähtud 20,3 miljonit eurot, sellest personalikulud 11,5 miljonit eurot ning majandamiskulud 7,8 miljonit eurot. Hea on siinjuures märkida, et eelarve sisaldab ka kõigi vallatöötajate palgatõusu. Kõige rohkem tõuseb protsentuaalselt palk just väiksema töötasu saajatel. Vallal on võlakohustisi seisuga 31. detsember 2020 kokku 9,4 miljoni eurot ehk netovõlakoormus on ligikaudu 33%. Tänavu on plaanis sõlmida uusi laenukohustisi 2,5 miljoni euro eest, laenukohustiste tasumiseks on sel aastal ette nähtud 1,1 miljonit eurot.

Suurematest investeeringutest on sel aastal kavas Mäeltküla tööstuspargi teise etapi tööd, mis kokku on 1,8 miljonit eurot, riigipoolset toetust sellele projektile ootame 1,26 miljonit eurot. See on kindlasti objekt, mis on vaja ära teha, sest oleme ettevõtjatele juba kinnistuid hoonestusõigusega müünud, seda koos valla poolse lubadusega välja ehitada infrastruktuur.

Kolga-Jaani lasteaiahoone renoveerimiseks on eelarves sel aastal ette nähtud 700 000 eurot, sealhulgas on riigipoolne toetus 361 000 eurot. Kindlasti läheb järgmisel aastal sellele summale veel sama palju juurde, et valmis saaks kaasaegne ujumisõppe võimalusega lasteaed.

 Tarvastu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimiseks on eelarves 860 000 eurot, millest riigipoolne toetus on 150 000 eurot. Viimane aeg on valla ainukese gümnaasiumi kergejõustiku staadion korda teha.  

Turismi toetamiseks vallas ja eesti rahva vabaduse eest võidelnute mälestuseks taastame sel aastal Ennukse metsavendade punkri. Taastamiseks on valla eelarves aastaid vahendeid otsitud ja tänaseks on rõõm tõdeda, et rahastus on leitud. Alustades Salva Kindlustusest, MTÜ Mulgimaa Arenduskojast ( Leader – PRIA), riigieelarveline toetus ja lõpuks põhiosa eelmise aasta riigi eriolukorra investeerimistoetusest. Seekord on punker projekteeritud rohkem silmas pidades ajale vastupidavust ja turvalisust külastajatele.

Eks tegevusi. mida vald sel aastal toetab, on veel palju:  Kolga-Jaani spordihoone remont,  Mustla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise kolmas etapp, MTÜ-le Tarvastu Motoklubi on eelarves ette nähtud 300 000 eurot projekti Raassilla moto ja vabaaja keskuse omafinantseeringuks, jne. Täpsemalt saab igaüks tutvuda sellega Viljandi valla kodulehel.

Tänavuse aasta eelarvet koostades oleme silmas pidanud, mida vajab meie vallas elav pere. Toetame ettevõtlust, et vallas oleks piisavalt töökohti. Panustame noortesse, et lastel oleksid nüüdisaegsed võimalused käia lasteaias ja koolis. Toetame terveid eluviise, et sporti saaksid teha nii lapsed kui ka täiskasvanud. Samas panustame ka ressursse turismi, et oleks, mida valla külalistele näidata. Loodan, et tänavune valla eelarve on jälle väike samm edasi suunas, mida iga valla kodanik vallalt ootab …

Alar Karu

vallavanem