Võlanõustamisteenus

Kirjeldus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Protsess

Võlanõustamisteenus

  1. Taotluse esitamine vallavalitsusele.
  2. Abivajaduse hindamine.
  3. Teenuse korraldamiseks selgitab spetsialist välja sobiva teenuse osutaja ja suunab teenuse saaja vastavale teenusele.
  4. Teenuse osutamise, osutamisest keeldumise, muutmise ja lõpetamise otsustab spetsialist, kes hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul alates viimase nõuetekohase dokumendi saamisest.
  5. Spetsialistil on vajadusel õigus suunata taotlus otsustamiseks Viljandi Vallavalitsuse alatisele sotsiaalkomisjonile.
  6. Teenuse saajale on esmane nõustamine ametiasutuses üldjuhul tasuta.
  7. Teenuse osutaja võib teenuse saajalt võtta osutatava teenuse eest tasu. Võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust ja maksumusest ning teenuse saaja ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.
  8. Juhul, kui teenuse saaja ei ole võimeline teenuse eest täies ulatuses tasuma, on teenuse saajal õigus teha sotsiaalkomisjonile taotlus teenuse eest tasumise toetuse saamiseks.
  9. Sotsiaalkomisjon otsustab toetuse määramise ja maksmise vastavalt Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018 määrusele nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" 10 tööpäeva jooksul alates viimase nõuetekohase dokumendi saamisest.

Taotluse vormid

Võlanõustamisteenuse taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, mis peab sisaldama: kliendi ees- ja perekonnanime, elukoha aadressi ja kontaktandmeid, asjaolude kirjeldust, sissetuleku ja varalise seisu ülevaade (sh võlgnevused), kinnitus andmete õigsuse kohta ning nõusolek andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

Ühekordne sotsiaaltoetuse taotlus

 

Õigusaktid

Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate sotsiaalteenuste korraldamise ja osutamise kord

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Aigi Pihlak, aigi.pihlak@viljandivald.ee, tel. 512 3120

Sotsiaaltöö spetsialist Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)