Hajaasustuse programm 2014

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.

Viljandimaa 2014.a. hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmise periood on 05.05.2014-15.08.2014. 

Programmi avanemist teavitatakse maavalitsuse kodulehel,  maakonnalehes Sakala, osalevate valdade kodulehtedel ning võimaluse korral vallalehtedes.

Taotlus koos vajalike lisadega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

Programmist võtavad osa Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Viljandi vald, Suure-Jaani, ja Tarvastu vald.


Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:

 • veesüsteemid;
 • kanalisatsioonisüsteemid;
 • juurdepääsuteed;
 • autonoomsed elektrisüsteemid.


Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega piirkonnas ja abikõlbulik tegevus tehakse seal asuvasse majapidamisse
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päevaseisuga kuni 18-aastane (k.a) isikvõi kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.  Taotleja omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 1/3 projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti oma- ja kaasfinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja ja kaastaotleja poolt tehtavad tõestatud rahalisedabikõlblikud kulud.

Iga programmist nimetatud toetatava valdkonna jaoks on võimalik toetust taotleda programmist üks kord.

Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • puur- ja salvkaevude ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
 • olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
 • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
 • liitumine ühisveevärgiga;
 • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
 • vanade puurkaevude tamponeerimine;
 • vee kvaliteedi analüüs.

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • kogumiskaevude ehitamine;
 • omapuhastite, sh imbsüsteemid ja filtersüsteemid, ehitamine; muude heitveepuhastusseadmete ja -süsteemide ehitamine;
 • liitumine ühiskanalisatsiooniga;
 • kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
 • vanade nõuetele mittevastavate hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine.

Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi ohutu aastaringse liiklemise võimaldamiseks vajalikke kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi:

 • teepõhja ja -katte ehitamine;
 • sildade ja truupide ehitamine;
 • teeala kuivendamine.

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või täiustamiseks vajalikke tegevusi tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga:

 • päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;
 • elektrigeneraatori paigaldamine;
 • energiasalvestusseadmete paigaldamine;
 • autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57(Hajaasustuse programmi programmdokument).

Info: 

Vallapoolne kontaktisik:
Kalle Aavik
Keskkonnaspetsialist
Tel. 435 0122
E-post: kalle.aavik@viljandivald.ee

Jane Lumiste
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 43 30 431
E-post: Jane.Lumiste@viljandi.maavalitsus.ee

Anne Karjus

Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 43 30 423
E-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee

Hajaasustuse programmi kontaktisikud omavalitsustes:

Vallavalitsus

Kontaktisiku nimi

Kontaktisiku telefon

Kontaktisiku e-posti aadress

Abja

Arvi Meidla

4354793

arvi@abja.ee

Halliste

Anneli Pälsing

4363280 

anneli.palsing@mail.ee

Karksi

Tõnis Laurik

4355520

tonis.laurik@karksi.ee

Kolga-Jaani

Rivo Aren

4328173

rivo.aren@kolga-jaani.ee

Kõo

Rein Vahtra

4 378 554

rein@koo.ee

Kõpu

Marje Green

4396636

marje@kopu.ee

Viljandi vald

Kalle Aavik

4350122

kalle.aavik@viljandivald.ee

Suure-Jaani

Tiiu Umal

4355435

tiiu.umal@suure-jaani.ee

Tarvastu

Paul Sepping

4351819

paul.sepping@tarvastu.ee

 

Hajaasustuse programmdokument ja taotlusvormid:

TAOTLEJALE

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE


Abiks salvkaevu rajamisel http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/salvkaevud/salvkaevud-2/?highlight=salvkaevu,rajamine

Abiks puurkaevu rajamisel http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013