Hajaasustuse programm 2016

13.09.16

Taotlused http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale  tuleb esitada Viljandi Vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatult viljandivald@viljandivald.ee Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva pakkumise alusel. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu. Toetuse suurus ei või olla suurem kui 66,67 % projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Info Kalle Aavik, telefon 435 0122, e-post kalle.aavik@viljandivald.ee

 

Viljandi Vallavalitsusele esitati  2016 aasta hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 93 taotlust. Nõuetele vastavaid taotlusi hindas viieliikmeline komisjon.

Viis toetuse taotlust ei kvalifitseerunud. Ühes taotluses esitatud kulutused tunnistati mitteabikõlbulikeks. Üks taotleja  võttis toetuse taotluse tagasi. Komisjon hindas 86 taotlust ja järjestas hinnatud toetuse taotlused kaalutud keskmise hinde alusel pingeritta programmdokumendi punkt 11.9—11.10. järgi nelja kriteeriumi (investeeringu vajalikkus, kuni 18-aastaste majapidamises elavate isikute arv, taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta, leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus) alusel.

Vastavalt Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokumendi sätetele ja arvestades jagamiseks eraldatud toetusvahenditega  oli võimalik rahastada 24 projekti.