Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2019. aastal

29.08.19

Hajaasustuse 2019. aasta programmist said toetust 46 taotlejat.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusi sai esitada 13. maini. Tähtajaks laekus 123 taotlust – 57 veesüsteemidele, 51 kanalisatsioonisüsteemidele ja 15 juurdepääsuteedele. Taotletav toetuse summa oli kokku 406 370,63 eurot, omafinantseering 206 277,77 eurot ja projektide maht 612 648,40 eurot.

Toetus koosneb riigipoolsest panusest ja kohaliku omavalitsuse panusest. Viljandi vald osaleb programmis 80 000 euroga ja riigi panus on 70 378 eurot, seega toetuse maht kokku on 150 378 eurot.

Taotluste hindamiseks moodustati viieliikmeline hindamiskomisjon, kes enne taotluste hindamist tutvus kohapeal majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega. Seejärel toimus hindamisjuhendi alusel taotluste hindamine, mille tulemusena kujunes pingerida. Pingerea alusel tegi hindamiskomisjon ettepaneku vallvalitsusele taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks ja rahuldamata jätmiseks. 2019. aastal sai toetuse 46 taotlust.

Majapidamistes on jätkuvalt suurimaks probleemiks joogivee kättesaadavus ja selle halb kvaliteet. Samuti ei ole väga paljudes majapidamistes toimivat kanalisatsioonisüsteemi. Juurdepääsuteede osas on tegemist erateedega, mis on kevaditi ja sügiseti raskesti läbitavad ning tekitavad probleeme ka operatiivsõidukitele.

Taotluste suurimaks puuduseks oli olukorra kirjeldamata jätmine. Paikvaatlused ja hetkeolukorra kirjeldused on aluseks taotluste hindamisel. 

Loodame, et järgnevatel aastatel avatakse uuesti hajaasustuse programmi taotlusvoorud, sest vajadus selle järele on jätkuvalt väga suur.  

Rivo Aren, Kolga-Jaani piirkonnajuht

2019. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajate nimekirja näeb SIIT.

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/482 31.mai 2019 moodustati Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus:

Rivo Aren – komisjoni esimees
Mati Valli;
Rein Anton;
Karin Saar;
Luule Vitsur.
 

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusi võeti vastu 11. märtsist 13. maini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidega ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 €, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 13. maiks 2019 paberil või digitaalselt allkirjastatuna

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Enne taotluse esitamist tasub vallast nõu küsida Rivo Aren, tel 5156678 või e-posti teel rivo.aren@viljandivald.ee

Rivo Aren
Kolga-Jaani piirkonnajuht

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL