Kodanike ühenduste ja külaarengu komisjon

Esimees: Liina Soovere 

Aseesimees: Väino Viidebaum

Liikmed:

Leo Aasa

Kalle Nukka

Rein Ilves

Ellen Piirak

Ülar Saar

Ando Tulvik

Tarmo Türk

Koosoleku protokollid
 

Kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni tegevusvaldkonda kuulub: külade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamine; külaelanike huvide ja vajaduste kaitse; valla külade arengu kavandamine ja piirkonna probleemide lahendamiseks seisukohtade andmine; külade ümarlaua regulaarne rakendamine vallas ja läbi selle vallavalitsuse /volikogu ja külade vahelise infovahetuse korraldamine; külavanemate valimisele kaasaaitamine; külavanemate ülesannete määratlemine ja koostöölepingute väljatöötamisele kaasaaitamine vallavalitsuse ja külavanemate õiguste ja kohustuste määratlemiseks; komisjoni tegevusvaldkonnaga haakuvate volikogu menetluses olevate eelnõude kohta arvamuse andmine; valdkonna eelnõude esitamine