Kohanimed ja aadressid

Liikluspinnale kohanime määramine, Leie külas

Viljandi vallas asuv Leie küla on tihedalt hoonestatud ala, kuhu on määratud liikluspind Pihlaka tänav koha-aadresside määramiseks. Olemasoleva liikluspinna järgsed lähiaadressid on kujunenud ajapikku ebaloogiliseks ning ei ole vastavuses ruumiandmete seaduse § 48 lg 6 kohaselt liikluspinna järgi määratavas lähiaadressis kasutatava aadressinumbri määramise viisiga, milles ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.
 

Metsateedele kohanime määramine | Turvakuuri tee, Kuusiku põik ja Kale tee

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) esitas 15.02.2021 taotluse (reg-nr 4-7/567) Viljandi valla haldusterritooriumil asuvate metsateede teeregistris arvele võtmiseks. Kuna kõnealustel teedel puudub kohanimi ja number, tuleb kohanimi ja number teeregistrisse kandmiseks määrata. 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus

Lisa 1 Asendiplaan Turvakuuri tee

Lisa 2 Asendiplaan Kuusiku põik

Lisa 3 Asendiplaan Kale tee

Teele kohanime määramine | Õuna põik

Viljandi Vallavalitsus andis 29. detsembri 2020 (reg-nr 2-3/1220) Inseneribüroo Nugis OÜ (registrikood 14523977) ja 2. novembri 2020 taotluse (reg-nr 7-9/3776) alusel projekteerimistingimused Viljandi vallas Jämejala külas Õuna detailplaneeringus, töös nr DP 02/2007 vee- ja kanalisatsioonitorustike asukoha täpsustamiseks.
 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus

Asendiplaan Õuna põik

Teele kohanime määramine | Sepa-Rebase tee

Katrin Rannama ja Monika Ränd esitasid Viljandi Vallavalitsusele 29.11.2020 (reg-nr 4-7/4138) ühisavalduse Vardja külas asuva eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks. Kõnealune tee teenindab 4 majapidamist ning on kogupikkusega 1456 meetrit. Kuna kõnealusel teel puudub kohanimi ja number, tuleb enne tee avalikku kasutusse võtmist määrata teele kohanimi ja teeregistri number.
 

Teele kohanime määramine - Sepa-Rebase tee

Asendiplaan - Sepa-Rebase tee

Liikluspinna määramine | Sako põik eelhaldusakt

Maa-amet on juhtinud Viljandi Vallavalitsuse tähelepanu ebakorrektsetele aadressidele, mis ei vasta Vabariigi Valitsuse 08.10.2015. a määrusele nr 103 „Aadressiandmete süsteem"  Kohaaadresside nõuetekohasuse tagamiseks on Maa-amet teinud ettepaneku parema leitavuse tagamiseks korrastada kogu Mähma külas adresseeritud Sako tee järgne numeratsioon ning määrata leitavuse tagamise eesmärgil uus liikluspind Sako põik. Eelmainitud ettepaneku kohaselt nõustus Viljandi Vallavalitsus leitavuse parandamise eesmärgiga algatama haldusmenetluse täiendava liikluspinna määramiseks Mähma külas. 
 

Vallavalitsuse korraldus

Lisa 1 - Sako põik asendiplaan