Kohanimed ja aadressid

Koha-aadressi muutmine

Eelnõu kohaselt muudetakse Viljandi vald, Mõnnaste küla, Väluste lasketiir katastriüksuse (katastritunnus 79701:001:0300) koha-aadressi, kuna katastriüksusel asuv unikaalaadressi nõudev hoone asub Riuma külas.

Katastriüksuse koha-aadressi muutmise eelnõu:

/documents/11546/0/Katastri%C3%BCksuse+koha-aadressi+muutmine-+V%C3%A4luste+lasketiir+EELN%C3%95U.doc/46405dff-6920-490c-9c6b-0fc68c5f279c

 

Liikluspinnale kohanime määramine, Vana-Võidu külas

Viljandi Vallavalitsuse 20.06.2023 korraldusega nr 302 „Ristikheina detailplaneeringu kehtestamine"

kehtestati Vana-Võidu külas Ristikheina katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine neljaks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks,

kruntidele ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude asukoha määramine.

Hoonestatavad maaüksused vajavad unikaalaadressi ning

nõuetele vastava lähiaadressi määramiseks on vaja määrata liikluspind.
 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus

Liikluspinna ruumikuju Ristikheina tee


Väikesadamate kohanimede määramine

Kohanime seaduse §4 lõike 1 punkti 5 kohaselt peab kohanimi olema määratud olemasolevatele ja planeeritud raudtee, rongi- või muu ühissõidukipeatusel, lennuvälja või -jaamal ja sadamal.

Eelnõu kohaselt määratakse Oiu küla, Ulge puhkeala katastriüksusel (katastritunnus 32802:003:0001) asuvale väikesadamale kohanimeks Ulge sadam ja Vaibla küla, Jõesuu (katastritunnus 32802:004:0035) katastriüksustel asuvale väikesadamale kohanimeks Jõesuu sadam.

Väikesadamate kohanime määramine

Lisa 1 Asendiplaan Ulge sadam

Lisa 2 Asendiplaan Jõesuu sadam

Kohanime muutmine, Pinska külas

Viljandi vallas Pinska külas asuva Leningradi tee kohanimi on sobimatu Eesti aja- ja kultuurilooga. Läbiviidud küsitluse põhjal eelistatakse tee uue kohanimena Unistuste kiirtee, liiginimena tuleb muudetavasse kohanimesse tee, uus kohanimi on Unistuste tee.

Muudetav objekt Leningradi tee asub munitsipaalomandis oleval kinnistul katastritunnusega 62904:002:0139.

 

Vallavalitsuse korraldus

Lisa Asendiplaan

Liikluspindadele kohanimede määramine, Mustivere külas

Viljandi Vallavalitsuse 22.02.2022 korraldusega nr 186 „Vanausse katastriüksuse
detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Mustivere külas Vanausse katastriüksuse
detailplaneering.
 
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine üheksaks elamumaa, üheks maatulundusmaa ja
kaheks transpordimaa krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja
tehnovõrkude asukoha määramine. Hoonestatavad maaüksused vajavad unikaalaadressi ning
nõuetele vastava lähiaadressi määramiseks on vaja määrata liikluspinnad.
 

Kohanime muutmine, Heimatli külas

Viljandi vallas Heimtali külas asuva liikluspinna Lasteaia tee kohanimi on eksitav, sest Heimtali lasteaed, mis paiknes aadressil Kitsetare tee 6 suleti 2015. aastal. Nimetatud Lasteaia tee liikluspind lähtub Ridaelamu teest, mistõttu on loogiline muuta liikluspinna kohanimi ning määrata uueks kohanimeks Ridaelamu põik. Käsitletava liikluspinna järgi ei ole siiani ühtegi aadressiobjekti adresseeritud, küll on see kavatsus anda liikluspinnajärgne aadress liikluspinnalt juurdepääsu omavale alajaama teenindavale reformimata maaüksusele. Kõnealune Lasteaia tee asub munitsipaalomandis oleval Kitsetare tee kinnistul (katastritunnus 62903:001:0129).
 

Ühissõiduki peatusele kohanime määramine, Järvekülas 

Vastu tulles Viljandi vallas Järvekülas elavate inimeste soovile ja kokkuleppel Viljandimaa Ühistranspordikeskusega lisab Viljandi Vallavalitsus vallasisesele bussiliinile nr 26 uue peatuse nimega „ALLIKU", mis asub peatuste „PIIRI" ja „LIIVAKU TALLID" vahel.

Teele kohanime määramine, Tänassilma külas

Kõrge kinnistu (katastritunnus 89201:007:0357) ja Laane kinnistu (katastritunnus 89201:007:0100) esindajad esitasid 09.08.2021 Viljandi Vallavalitsusele avalduse (reg-nr 4-7/2683), millega paluvad määrata avalikku kasutusse Viljandi vallas, Tänassilma külas asuv teelõik.
 
Kõnealune tee läbib 5 kinnistut ning on kogupikkusega ca 1562 meetrit. Enne eratee avalikuks kasutamiseks määramist tuleb kõnealusele teele määrata kohanimi ja teeregistri number.
 

Teele kohanime määramine, Mäeltküla külas

Jako Tuudelepp esitas 20.11.2021 Viljandi Vallavalitsusele ühisavalduse (reg-nr 4-7/3796), millega paluvad määrata avalikuks kasutamiseks Mäeltkülas, Jakobi teelt Suure-Järve suunal ja sealt Tiigikalda taluni viivat teed.
 
Kõnealune tee asub Enno kinnistul (katastritunnus 89201:005:0346), võimaldab juurdepääsu 8 kinnistule ning on kogupikkusega ca 457 meetrit. Enne eratee avalikuks kasutamiseks määramist tuleb kõnealusele teele määrata kohanimi ja teeregistri number. Kohanimeseaduse § 6 lg 4 sätestab, et eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramise kavatsusest teavitab kohanimemääraja asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. 
 

Teele kohanime määramine, Vardja külas

Viljandi Vallavalitsus on algatamas Viljandi vallas Vardja külas eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlust. Kõnealune tee läbib 4 kinnistut ning on kogupikkusega ca 1675 meetrit. Enne eratee avalikuks kasutamiseks määramist tuleb kõnealusele teele määrata kohanimi ja teeregistri number.

Vallavalitsuse korraldus

Teele kohanime määramine, Ramsi alevikus

Viljandi vald, Ramsi alevik, Keskuse tee 5 korteriühistu (registrikood 80388509) juhatuse liige Sirje Glück esitas 13.08.2021 Viljandi Vallavalitsusele avalduse (reg-nr 4-7/2740), millega soovib Viljandi valla avalikku kasutusse anda Keskuse tee 5 katastriüksusel (katastritunnus 62903:003:0630) asuva teelõigu. Kõnealune teelõik on senini olnud avalikus kasutuses kuid korteriühistul ei jätku rahalisi vahendeid teelõigu korrashoiuks ning seetõttu soovib Keskuse tee 5 korteriühistu koostöös Viljandi Vallavalitsusega taastada tee asfaltkatte.

Teele kohanime määramine, Oiu külas 

Viljandi Vallavalitsus on algatamas Oiu külas, Viljandi vald, Viljandi maakond eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlust. Kõnealune tee läbib 9 kinnistut, teenindab 4 majapidamist ning on kogupikkusega ca 1562 meetrit. Enne eratee avalikuks kasutamiseks määramist tuleb kõnealusele teele määrata kohanimi ja teeregistri number.
 
 

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 6 lg 8 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 64 „Kohanime määramise kord" § 4 lg 1 kohaselt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Viljandi valla veebilehel.