Kohanimed ja aadressid

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 6 lg 8 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 64 „Kohanime määramise kord" § 4 lg 1 kohaselt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Viljandi valla veebilehel.
 
 

Teele kohanime määramine, Lätkalu külas 

Jüri-Ott Salm esitas Viljandi Vallavalitsusele 19.04.2021 (reg-nr 4-7/1383) ühisavalduse Lätkalu külas asuva eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks. Kõnealune tee läbib 9 kinnistut, on juurdepääsuks 6 majapidamisele ning on kogupikkusega ca 1684 meetrit. Kuna kõnealusel teel puudub kohanimi ja teeregistri number, tuleb enne tee avalikku kasutusse võtmist määrata teele kohanimi ja teeregistri number.
 

Teele kohanime määramine, Vardja külas 

Katrin Rannama ja Monika Ränd esitasid Viljandi Vallavalitsusele 29.11.2020 (reg-nr 4-7/4138) ühisavalduse Vardja külas asuva eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks. Kõnealune tee teenindab 4 majapidamist ning on kogupikkusega 1456 meetrit. Kuna kõnealusel teel puudub kohanimi ja number, tuleb enne tee avalikku kasutusse võtmist määrata teele kohanimi ja teeregistri number.

Vallavalitsuse korraldus

Lisa 1 Asendiplaan

Metsateedele kohanime määramine | Turvakuuri tee, Kuusiku põik ja Kale tee

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) esitas 15.02.2021 taotluse (reg-nr 4-7/567) Viljandi valla haldusterritooriumil asuvate metsateede teeregistris arvele võtmiseks. Kuna kõnealustel teedel puudub kohanimi ja number, tuleb kohanimi ja number teeregistrisse kandmiseks määrata. 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus

Lisa 1 Asendiplaan Turvakuuri tee

Lisa 2 Asendiplaan Kuusiku põik

Lisa 3 Asendiplaan Kale tee

Teele kohanime määramine | Õuna põik

Viljandi Vallavalitsus andis 29. detsembri 2020 (reg-nr 2-3/1220) Inseneribüroo Nugis OÜ (registrikood 14523977) ja 2. novembri 2020 taotluse (reg-nr 7-9/3776) alusel projekteerimistingimused Viljandi vallas Jämejala külas Õuna detailplaneeringus, töös nr DP 02/2007 vee- ja kanalisatsioonitorustike asukoha täpsustamiseks.
 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus

Asendiplaan Õuna põik

Teele kohanime määramine | Sepa-Rebase tee

Katrin Rannama ja Monika Ränd esitasid Viljandi Vallavalitsusele 29.11.2020 (reg-nr 4-7/4138) ühisavalduse Vardja külas asuva eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks. Kõnealune tee teenindab 4 majapidamist ning on kogupikkusega 1456 meetrit. Kuna kõnealusel teel puudub kohanimi ja number, tuleb enne tee avalikku kasutusse võtmist määrata teele kohanimi ja teeregistri number.
 

Teele kohanime määramine - Sepa-Rebase tee

Asendiplaan - Sepa-Rebase tee