Lemmikloomad

Lemmikloomade pidamisel tuleb lähtuda lemmiklooma pidamise nõuetest ning Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskirjast.

Tuletame meelde mõned lemmiklooma pidamise nõudeid:

1) Loomi ei ole lubatud pidada rohkem kui nende eest hoolitsemiseks on loomapidajal loodud nõuetekohaseid võimalusi.

2) Looma võib pidada kinnises hoones või piiratud territooriumil, kuhu on loodud tingimused loomade pidamiseks ja kust loom omal tahtel välja ei pääse.

3) Looma pidamine või käitumine ei tohi rikkuda avalikku korda, ohustada ega häirida inimesi ja teisi loomi ega neile kahju tekitada.

4) Looma pidamisel korterelamus ei tohi nende käitumine olla häiriv.

5) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

Loomapidaja on kohustatud:

1) paigaldama territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi, kui koer on aias lahti;

2) tagama ametiisiku julgeoleku looma võimaliku ründe vastu;

3) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama avalikus kohas oma looma väljaheited;

4) tagama looma identifitseerimiseks looma nõuetekohase märgistamise ja registris registreerimise;

5) laskma marutaudi vastu vaktsineerida vähemalt kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal ja sagedusel;

6) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist;

 7) looma teadmata põhjusel (näiteks taudikahtlusel) hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;

8) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast) kohe teatama tervisekaitse- ja veterinaarasutusse;

 9) loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud;

10) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

Loomapidajal on keelatud:

1) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;

2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;

3) viibida loomaga kalmistul;

4) ujutada ja pesta looma avalikult kasutatavates supluskohtades, avalikes tiikides ja purskkaevudes;

5) lubada loomal viibida laste mänguväljakutel ja liivakastides.

 
Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri näeb ette, et loom ei tohi ringi liikuda ilma järelvalveta, vastasel juhul on tegemist hulkuva loomaga. Viljandi vallavalitsus on sõlminud Varjupaikade MTÜ-ga töövõtulepingu. Selle alusel hulkuvate loomade püüdmist meie vallas aitab korraldada Viljandi loomade varjupaik  Mustivere külas Tümal.
 

 

Veterinaararstide register


Varjupaikade MTÜ
Mustivere küla, Viljandi vald, Viljandimaa
Telefon: 523 8626
E-post: viljandi@varjupaik.ee
Kodulehekülg: varjupaik.ee/varjupaigad/viljandi 
Juhataja Siiri Mängli
Külastusaeg E-R 14-17

Vallapoolne kontaktinfo:
Kadi Ann Busch
keskkonnaspetsialist
5301 1640
kadi.busch@viljandivald.ee