Õppe- kasvatustegevus

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRK
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

Õppe- ja kasvatustegevus toimub õppeaasta vältel 1. septembrist -31. augustini
Lasteaed on kollektiivpuhkuseks suletud 01. juulist - 31. juulini
Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Vana-Võidu lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi
Valitsuse 29.mai 2008 a. määrusega nr. 87 kinnitatud riiklikule õppekavale.
Rühma õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale.
Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik.
Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega, õpitavaga tutvutakse loomulikus keskkonnas.
Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning erinevaid tegevusi võimaldavas keskkonnas.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED

  •  lapse individuaalsuse arvestamine
  • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
  • lapse loovuse toetamine
  • õppesisu valik – lähemalt kaugemale
  • üldõpetusliku tööviisi rakendamine
  • mängu kaudu õppimine
  • inimlike suhete väärtustamine
  • lapsele turvatunde, eduelamuse tagamine
  • kodu ja lasteasutuse koostöö
  • kultuuritraditsioonide väärtustamine

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE SISU
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumistegevused, muusikategevused, kunstitegevused.

VALDKOND               TEGEVUS

mina ja keskkond    vaatlemine ja uurimine
keel ja kõne              kuulamine ja kõnelemine
                                    lugemine ja kirjutamine
matemaatika            võrdlemine ja arvutamine
kunst                          kunstitegevused
muusika                    muusikategevused
liikumine                    liikumistegevused