Teenused

Riiklikud erihoolekandeteenused 

Riiklikud erihoolekandeteenused 

Erihoolekandeteenused on mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestele, kellel on välja kujunenud suurem kõrvalabi ja juhendamise vajadus. 

Igapäevaelu toetamise teenus (IET) 

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealistele, kes vajavad toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes. Eesmärk on tagada neile parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng ning toetada ühiskonnaelus osalemist. 
 
Inimesi juhendatakse ning abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel ja/või nende säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel viies läbi tugigruppide tegevusi ning toetades nendes osalemist. Tähtis on avalike teenuste kasutamisel ning hariduse omandamisel vajamineva abi võimaldamine. (Sotsiaalkindlustusamet, 2021) 
 

Toetatud elamise teenus (TE) 

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealistele, kes suudavad enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajavad iseseisvalt elades toetust, näiteks abi majapidamise korraldamises (sh eelarve koostamine) ning eluruumi sihipärases kasutamises ja korrashoius. 
 
Kui inimene elab teenuse osutaja eluruumides, siis abistatakse teda iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel, lepitakse kokku abistamisega seotud reeglid ning korraldatakse kontroll nende reeglite kinnipidamise/täitmise üle. (Sotsiaalkindlustusamet, 2021) 
 

Tasulised teenused 

Varjupaigateenus 

Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse teenuse saajale minimaalselt voodikoht, pesemis-, toiduvalmistamise ja pesupesemise võimalus, toiduabi ning turvaline keskkond. Varjupaigateenus on üldjuhul ööbimisteenus. Vastavalt vajadusele võib teenuse osutamine olla korraldatud kogu ööpäev (kooskõlastatult spetsialistiga). 
 
Protsess varjupaigateenuse saamiseks:  
1. Vabas vormis taotluse esitamine vallavalitsusele. 
2. Spetsialist viib läbi abivajaduse hindamise. 
3. Teenuse määramise, rahastamise, teenuse määramisest keeldumise, muutmise ja lõpetamise otsustab sotsiaalkomisjon haldusaktiga (edaspidi otsus) 10 tööpäeva jooksul alates viimase nõuetekohase dokumendi saamisest hinnates kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente. 
4. Vajadusel osutatakse teenuse taotlejale teenust vältimatu sotsiaalabina koheselt. 
5. Teenuse määramise ja osutamise töövälisel ajal (sh enam kui üks öö kestva vältimatu sotsiaalabina antava teenuse) kuni 7 päevaks võib otsustada spetsialist või Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) juhtumikorraldaja, kes hindab isikule teenuse osutamise vajaduse ulatust. 
6. Teenus määratakse tähtajaliselt. 
7. Täiskasvanud teenuse saaja viibimisel teenusel rohkem kui ühe ööpäeva, sõlmitakse teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel teenuse osutamise leping 
 
Varjupaigas teenusel olev isik on kohustatud esmakordsel saabumisel esitama: 
1. isikut tõendava dokumendi (dokumendi puudumisel varjupaigateenusel olev isik tegema koostööd töötajatega uue dokumendi taotlemiseks); 
2. taotluse, komisjoni otsuse või sotsiaaltöö spetsialisti otsuse; 
3. arstitõendi tuberkuloosi kontrolli läbimise kohta (esimesel võimalusel); 
4. COVID-19 tõendi vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse PCR testi kohta, kui töötaja seda nõuab; 
5. muud vajaminevad tõendid. 
 
Taotluse vorm 
 
Õigusaktid 

Eluruumi tagamise teenus 

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus (edaspidi eluruumi tagamise teenus), mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või ei ole suuteline senises eluruumis enam oma elu ja tervist ohtu seadmata iseseisvalt hakkama saama. 
 
Eluruumi tagamise teenust on õigustatud taotlema isik: 
1. kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Viljandi  vald; 
2. kinnipidamiskohast vabanenud isik, kui tema rahvastikuregistrisse kantud alaline elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli Viljandi vald; 
3. isik, kellel lõpeb asendushooldus- või järelhooldusteenuse osutamine ning kelle rahvastikuregistrisse kantud alaline elukoht enne asendushooldusele- või järelhooldusteenusele suunamist oli Viljandi vald; 
4. isik, kelle eluruum on hävinenud või muutunud elamiskõlbmatuks; 
5. regulaarseid sotsiaalteenuseid saav isik, sealhulgas laste hoolekannet vajav või vähekindlustatud pere; 
6. isik, kes lähtuvalt oma vanusest, tervislikust seisundist, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi tagamise teenuse osutamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist. 
   
Protsess eluruumi tagamise teenuse saamiseks:  
1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele (sh. taotleja ja tema perekonna majanduslikku seisu tõendavad dokumendid jne). 
2. Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab haldusaktiga teenuse osutamise või osutamata jätmise 10 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist. 
3. Vaba või sobiva eluruumi puudumisel lisab spetsialist sotsiaalkomisjoni ettepanekul, taotleja eluruumi tagamise teenust vajavate isikute nimekirja. 
4. Isikuga, kellele sotsiaalkomisjon määras otsusega eluruumi tagamise teenuse, sõlmib valdkonna eest vastustav spetsialist või eluruumi tagamise teenuse osutaja eluruumi kasutamiseks kirjaliku üürilepingu. 
5. Eluruum antakse üürile kas tähtajaliselt või tähtajatult. 
6. Üürileping sõlmitakse hiljemalt 14 päeva jooksul sotsiaalkomisjoni otsuse teatavakstegemisest taotlejale. 
7. Eluruumi tagamise teenus on tasuline. 
 
Taotluse vorm 
 
Õigusaktid 

Sotsiaaltransporditeenus 

Teenust osutatakse puudega inimesele (puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses) või eakale isikule, kes on kantud rahvastikuregistrisse Viljandi valla elanikuna ja kes erivajaduste tõttu ei saa kasutada isiklikku või ühistransporti ning ei ole suuteline iseseisvalt sõitma või sõitu korraldama avalikke teenuseid pakkuvatesse asutustesse, kooli või tööle. 
 
Teenuse hind: 
Teenuse saaja jaoks on kilomeetri hind 0,40 eurot ja sõltuvalt olukorrast lisandub ooteaja hind. 
Ooteaja tunni hind on I teenusgrupile 15 eurot ning II ja III teenusgrupile 20 eurot. 
Tasumine toimub enamasti koheselt peale sõidu toimumist teenuse osutajale, kuid on ka erandjuhtumeid, mis on välja toodud Viljandi Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni otsuses, mille alusel sotsiaaltransporditeenust osutatakse. 
 
Protsess sotsiaaltransporditeenuse saamiseks:  
1. Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja üldjuhul hiljemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega ametiasutusele: 
* Esmakordsel taotlemisel kirjaliku taotluse ja tellimuse 
* Korduval taotlemisel spetsialisti nõutud dokumendid 
2. Taotluses märgitakse teenuse vajalikkuse põhjendus, sõidu otstarve, marsruut (lähte- ja sihtkoht), sõidu kuupäev(ad) ja asjaolud, mis takistavad ühis- või isikliku transpordi kasutamist. 
3. Spetsialist hindab teenuse taotleja õigustatud vajadust teenusele. 
4. Spetsialistil on õigus nõuda täiendavaid dokumente. 
5. Spetsialist viib läbi teenuse taotleja abivajaduse hindamise. 
6. Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab haldusaktiga teenuse määramise või määramata jätmise 10 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist. 
7. Teenus määratakse tähtajaliselt. 
8. Teenust korraldab ametiasutuse spetsialist sotsiaalkomisjoni otsuse alusel. 
9. Teenus on tasuline ja tasumine toimub arve alusel. 
10. Vähekindlustatud isikule või perekonnale teenuse osutamisel võib vabastada teenuse saaja teenuse eest tasumisest ning osutada teenust tasuta. 
 
Taotluse vorm 
 
Õigusaktid 

Pesu pesemine ja kuivatamine 

Pesu pesemine toimub nö elavas järjekorras. Üldjuhul saab puhta ja kuiva pesu kätte peale nelja tundi, kuid hiljemalt järgmisel päeval. 
 
Paistu Sotsiaalkeskuses osutatava pesupesemise teenuse hinnad 

Saunateenus 

Saunateenust saab kasutada üle ühe reede. 
Kell 16.00-17.30 naised ja kell 17.30-19.30 mehed. 
 
Täpsem info sauna toimumise aegadest ja ettetellimiseks: 
Helve Airch  (tel: 5330 4406). 

Juuksuriteenus 

Juuksur Janne Pugal käib korra kvartalis Paistu Sotsiaalkeskuses ja teostab vaid juukselõikust. 

Toitlustus 

Paistu Sotsiaalkeskuses on võimalik tellida lõunasööki. Lõunasöögi ettetellimine toimub hiljemalt eelmisel päeval kell 11.30 järgmiseks päevaks.  
 
Soovist toit tellida peab teada andma Paistu Sotsiaalkeskuse töötajatele.  
 
Lõunasöök tuuakse esmaspäevast reedeni Holstre Koolist.  
 
Toiduks on enamasti supp ja magustoit ning praad kordamööda.  

Tasuta teenused 

Sotsiaalnõustamiseteenus 

Sotsiaalnõustamiseteenus on suunatud üksikisikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häiritud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks. 
 
Eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning raskustesse sattunud isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel. 
 
Teenus koosneb järgmistest tegevustest: 
probleemi(de) väljaselgitamine; 
probleemi(de) sõnastamine; 
probleemi(de) lahendamise võimalustest informeerimine, nõustamine; 
ressursside väljaselgitamine ja muu toetav tegevus; 
psühholoogiline abi enesehinnangu parandamiseks, mille läbi saab paraneda inimese igapäevane toimetulek.