Viiratsi Spordiklubi MTÜ

Viiratsi Spordiklubi MTÜ
Reg. nr. 80299071
Sakala 1, 70101 Viiratsi VILJANDIMAA
Klubi president Anne Freimuth
Telefon: 435 0129
Mobiil: 534 81102
E-post: viiratsi.spordiklubi@viljandivald.ee
Viide Eesti spordiregistris: http://www.spordiregister.ee/index.php?org=3631

Klubi eesmärk ja tegevused

Klubi tegevuse eesmärkideks on valla elanikkonna huvides sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine, tervisespordi arendamine ja harrastamine kuni võistlusspordini, avaliku konkursi korras stipendiumite maksmine.

Eesmärkide täitmiseks klubi:

  1. koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid;
  2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab tegevusse spordihuvilisi noori, nende vanemaid ja toetajaid;
  3. arendab aktiivset sportlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi;
  4. korraldab oma liikmete sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi valla piires ja väljapool, osavõtte võistlustest, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral lektoreid ja juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning toetajaid.
  5. arendab koostööd teiste spordiklubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega juriidiliste-ja üksikisikutega ning kohaliku omavalitsusega.
  6. tagab liikmetele, kellele on antud klubi poolt kohustused ja ülesanded, samuti huvitatud liikmetele koolituse või enesetäiendamise;
  7. loob võimalusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks.