Eluruumi tagamise teenus

Kirjeldus

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või ei ole suuteline senises eluruumis enam oma elu ja tervist ohtu seadmata iseseisvalt hakkama saada.

Eluruumi tagamise teenuse korraldab Viljandi Vallavalitsus Viljandi vallale kuuluvate eluruumide kasutusele andmisega. 

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele (sh. taotleja ja tema perekonna majanduslikku seisu tõendavad dokumendid jne).
  2. Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab haldusaktiga teenuse osutamise või osutamata jätmise 10 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist.
  3. Vaba või sobiva eluruumi puudumisel lisab spetsialist sotsiaalkomisjoni ettepanekul, taotleja eluruumi tagamise teenust vajavate isikute nimekirja.
  4. Isikuga, kellele sotsiaalkomisjon määras otsusega eluruumi tagamise teenuse, sõlmib valdkonna eest vastustav spetsialist või eluruumi tagamise teenuse osutaja eluruumi kasutamiseks kirjaliku üürilepingu.
  5.  Eluruum antakse üürile kas tähtajaliselt või tähtajatult.
  6. Üürileping sõlmitakse hiljemalt 14 päeva jooksul sotsiaalkomisjoni otsuse teatavakstegemisest taotlejale.
  7. Eluruumi tagamise teenus on tasuline.

Taotluse vorm

Eluruumi tagamise teenuse taotlemise vorm

 

Õigusaktid

Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988