Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2021. aastal

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusi võeti vastu 1. veebruarist 1. aprillini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik taotleda programmist toetust üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Hajaasustuse programmi 2021. aasta hindamiskomisjon

Taotlus koos vajalike lisadega tuli esitada hiljemalt 1. aprilliks 2021 paberil või digitaalselt allkirjastatuna

Programmi määrus "Hajaasustuse programm".

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida Rivo Aren, tel 5156678 või e-posti teel rivo.aren@viljandivald.ee

 

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID LEIATE riigi tugiteenuste keskuse koduleheltHajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee)

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Toetuste saajad

Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programm 2015

Hajaasustuse programm 2013