Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2023. aastal

 

 

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist 3. aprillini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik taotleda programmist toetust üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks 2023. paberil või digitaalselt allkirjastatuna

Programmi määrus "Hajaasustuse programm".

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida Rivo Aren, tel 5156678 või e-posti teel rivo.aren@viljandivald.ee

 

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID LEIATE riigi tugiteenuste keskuse koduleheltHajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee)

1. Arvutamise abimees: /documents/11546/34828201/Faili+Arvutamise_abimees+koopia.xls/32150199-be90-40a6-955b-87bb1213df58

2. Projekti eelarve: /documents/11546/34828201/Faili+Projekti+eelarve+koopia.xls/f447b066-dc3a-4659-84cd-7a1bf73a1467

3. Garantiikirja näidis: /documents/11546/34828201/Garantiikirja+n%C3%A4idis.doc/01022525-18d8-4302-ba12-9d219b8d6ba9

4. Taotlusvorm: /documents/11546/34828201/Taotlusvorm.docx/077c237f-07aa-4a66-87f7-b439226518dc

5. Taotluse lisa autonoomne elektrisüsteem: /documents/11546/34828201/Taotluse+lisa_Autonoomne+elektris%C3%BCsteem.doc/0848631c-c5e2-4cdc-91d3-db73b8af0194

6.Taotluse lisa, juurdepääsuteed: /documents/11546/34828201/Taotluse+lisa_Juurdep%C3%A4%C3%A4suteed.doc/4aadceed-6f80-4e69-9aca-6395f8e792b8

7. Taotluse lisa, kanalisatsioonisüsteemid: /documents/11546/34828201/Taotluse+lisa_Kanalisatsioonis%C3%BCsteemid.doc/e4ac55d1-c93a-4c93-b014-33d515a03ad9

8. Taotluse lisa, veesüsteemid: /documents/11546/34828201/Taotluse+lisa_Vees%C3%BCsteemid.doc/7d2fa523-f805-41f8-a4f2-e2f84ec58635

Toetuse kasutamise aruanne 2018-2022: /documents/11546/34828201/Faili+Toetuse+kasutamise+aruanne+2018-2022+koopia.xlsx/dfe26f01-de05-4856-a3eb-610673000b7e

 

 

Hajaasustuse programmi aruandlus 2021

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
  • HAP Toetuse kasutamise aruanne

 

Toetuse saajad 

Hajaasustuse programm 2022

Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programm 2015

Hajaasustuse programm 2013