Viljandi valla kaasav eelarve 2021

Septembris stardib kaasava eelarve protsess. Ettepanekuid saab esitada 14. september - 4. oktoober.

Aruta oma idee läbi kogukonnaga, pane mõtted kirja, kaasa valdkonna spetsialiste, võta hinnapakkumised. Ühte head ideed ilmestavad fotod, eskiisid või joonised. Veendu, et idee, mida sa kavandad on vallaga seotud, pakub avalikku hüve, on või saab olema avalikus kasutuses ja sellest ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Investeeringu minimaale suurus 5000 eurot.

Võiduidee selgub vallaelanike hääletuse teel ja see viiakse vallavalitsuse poolt koostöös ettepaneku esitajaga ellu 2022. aastal. Rahalised vahendid kaasavaks eelarveks on 35 000 eurot eelarveaastal.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada kogukondadevahelist koostööd, suurendada kodanikuaktiivsust ning ärgitada inimesi kaasa mõtlema ja kaasa lööma uute ideede elluviimisel, et suurendada kogukonnatunnet ja luua lisaväärtust piirkonnale.

Ettepanek peab sisaldama:

  1) esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon või e-posti aadress);

  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

  3) kirjeldust, eesmärke ja olulisust valla jaoks;

  4) võimalusel kavandit koos hinnapakkumusega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

  5) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse loomisest otsest kasu, hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused;

  6) informatsiooni võimalike kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta;

  7) muud infot, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks (sh eskiis, joonis, foto või muu info, mida oleks vajalik teada ettepaneku hindajatel).

 

Millal ja kuidas ettepanek esitada?

Ettepanekuid saab esitada vallavalitsusele 14. september - 4. oktoober.

Ettepaneku saab esitada volis.ee keskkonnas. Ettepaneku võib ka esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, Viljandimaa.

Pärast ideede laekumist hindavad nende teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist vastavate valdkondade spetsialistidest moodustatud komisjon. Hindamise tulemusena nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekud avaldatakse valla veebi- ja  Facebooki lehel, valla ajalehes ning pannakse vallaelanikele hääletusele. Hääletus toimub novembris. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Viljandi valla elanik (isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi vald).

Lisainfo: Arendusspetsialist Katrin Reimo, tel 435 0159, katrin.reimo@viljandivald.ee

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Kaasava eelarve hea tava