Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse AVALIKE SUHETE NÕUNIKU

5.12.19
Ametikoha eesmärk
Avalike suhete nõuniku ametikoha põhieesmärgiks on Viljandi Vallavalitsuse avalike suhete ja suhtluse korraldamine ning esindusürituste koordineerimine ja valla maine kujundamine. 
 
Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis.
 
Nõuded kandidaadile: 
kõrgharidus (soovitavalt suhtekorralduse või kommunikatsiooni valdkonnas);
eesti keel oskus C1 tasemel (kõrgtasemel) ja inglise keele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara valdamisega;
oskus kirjutada ja toimetada tekste;
kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
väga hea arvuti kasutamisoskus;
valmisolek välislähetustes käimiseks;
B-kategooria juhiluba.
Omalt poolt pakume:
paindlikku tööaega ametikoha eesmärgist tulenevalt;
enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 
Teenistusse asumise aeg: 01.02.2020
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).
 
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 22. detsembril 2019 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Avalike suhete nõunik" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: avalike suhete nõunik Made Laas 5305 8044 või konkurss@viljandivald.ee. 
 
 
Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Paistu Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja

5.12.19

Töökoha põhieesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele toetatud elamise teenuse, eluruumi tagamise teenuse jt KOV pakutavate tugiteenuste (sh eluruumi tagamise teenuse ja sotsiaalnõustamise teenuse) osutamine.

Tööülesanded:

 • sotsiaalkeskuse töö korraldamine, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 • toetatud elamise teenuse ja selle pakkumise eesmärkidest lähtuvate tegevuste elluviimine;
 • sotsiaalkeskuse klientide igapäevase toimetuleku jälgimine, klientide kaasamine ja suunamine sotsiaalkeskuse tegevustesse, juhendades ja abistades kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
 • õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamine ja esitamine;
 • Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele (edaspidi vallavalitsus) koostöös sotsiaaltöötajaga sotsiaalkeskuse eelarve projekti esitamine ja vastutamine eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
 • kliendi tegevusplaani koostamine koostöös vallavalitsuse spetsialistidega ning vastutamine tegevusplaani täitmise eest;
 • kliendi eluruumides järelevalve pidamine (arve pidamine eluaseme kulutuste üle, abistamine toiduainete ja majapidamisvahendite muretsemisel);
 • klientide abistamine asjaajamisel ja toetuse taotlemisel (sh abivahendite taotlemisel, asjaajamisel Töötukassas, Sotsiaalkindlustusametis, Politsei- ja Piirivalveametis, pangas  jne);
 • kliendi toimetulekuoskuste arendamine (söögi tegemine, rahaga toimetulek, isiklik hügieen, eluruumides puhtuse hoidmine jne);
 • tasuliste teenuste osutamine vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
 • mõtestatud vaba aja tegevuste organiseerimine (väljasõitude organiseerimine, tähtpäevade tähistamine, klientide kaasamine);
 • ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine;
 • terviseedenduslike ürituste, ühiskülastuste jm organiseerimine;
 • klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute informeerimine ja nõustamine;
 • sotsiaalkeskuse kodukorra ja töökorralduse reeglite jm sotsiaalkeskuse siseste eeskirjade väljatöötamine koostöös vallavalitsusega;
 • erihoolekande klientide ja nende perede juhtumi dokumenteerimine;
 • koostöö tegemine füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldades klientidele tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
 • vastutamine sotsiaalkeskuse valduses oleva kinnis- ja vallasvara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning sotsiaalkeskuse tulemusliku ja häireteta töö kindlustamine;
 • ettepanekute esitamine vallavalitsusele põhimääruse muutmise kohta;
 • muude õigusaktidest tulenevate ülesannete ja tööandja poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja koolitus (vajadusel valmisolek tegevusjuhendaja koolituse läbimiseks) või riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus või kutseseaduse alusel antud sotsiaaltöötaja kutse (vt nõuded vastavalt SHS § 86 lg 1);
 • koostööoskus, ettevõtlikkus, korrektsus;
 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus;
 • avatus, empaatiavõime, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades;
 • hea arvuti kasutamisoskus;
 • B- kategooria autojuhiload;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd erivajadustega inimestaga;
 • häid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi;
 • toetavat kollektiivi;
 • tööd paindliku graafiku alusel.

Tööle asumise aeg:  06.01.2020.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15.12.2019. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Paistu Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: sotsiaalnõunik Irma Väre 507 1370 või konkurss@viljandivald.ee.

 

Toimetaja: MADE LAAS

Lasteaed Päikesekiir pakub tööd rühmaõpetajale ja muusikaõpetajale

5.12.19

Viljandi valla lasteaed Päikesekiir ootab oma meeskonda alates 2. jaanuarist 2020: 

 • Rühamõpetajat Puiatu lasteaeda (koormusega 1,0)
 • Muusikaõpetajat Päri ja Puiatu lasteaeda (koormusega 0,375)

CV, avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 6. detsembriks e-posti aadressil astra.jamnes@viljandivald.ee või paberkandjal postiaadressil Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald, 71023, Viljandimaa.

Lisainfo telefonil 5350 0566 või e-posti aadressil astra.jamnes@viljandivald.ee

Toimetaja: MADE LAAS

Viiratsi Lasteaed Rüblik otsib oma tegusasse meeskonda lasteaiaõpetajat

26.11.19

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palun saata hiljemalt

3. detsembriks 2019a  e-aadressile: sirli.kubar@viljandivald.ee

Tööle asumise aeg jaanuaris 2020. Info tel 58879617.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Uusna lasteaed Tõruke võtab tööle lasteaia muusikaõpetaja (0,4 ametikoht)

22.11.19

Tööle asumise aeg: 01.01.2020 a.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 10.12.2019 a

e-posti aadressile: uusna.lasteaed@viljandivald.ee

Lisainfo tel.43 27110, 53099025

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse VALLASEKRETÄRI

19.11.19

Vallasekretäri ametikoha eesmärgiks on vallakantselei töö järjepidevuse tagamine ning vallavolikogu ja vallavalitsuse ning vallakantselei dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi ja Viljandi vallavalitsuse ning vallavolikogu õigusaktidele.

Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • teabehalduse aluste tundmine;
 • väga hea suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • hea suhtlemisoskus, algatusvõime, pingetaluvus, kohusetunne, analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus valla- või linnasekretärina.

Omalt poolt pakume:

 • konkurentsivõimelist palka;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: 02.01.2020

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 3. detsembril 2019 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „vallasekretär" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: konkurss@viljandivald.ee.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Pakume tööd logopeedile

19.11.19

Vana-Võidu-, Uusna- ja Leie lasteaed võtavad tööle logopeedi (kolme lasteaia peale kokku 1,0 ametikoht).

Tööle asumise aeg: 01.01.2020 a.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 10. detsembriks 2019

e-posti aadressile: uusna.lasteaed@viljandivald.ee

Lisainfo tel. 432 7110, 5309 9025.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle bussijuhi

18.11.19

Tööülesanneteks on õpilaste vedu ning valla hallatavate asutuste tellimussõitude teostamine

Nõuded kandidaadile:

 • üldkeskharidus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja kohusetundlikkus;
 • kehtiv pädevustunnistus;
 • D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • töökogemus õpilaste veol.

 

Omalt poolt pakume:

 • tähtajatut töölepingut;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka.

Tööle asumise aeg: 16. detsember 2019

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud avaldus;
 2. elulookirjeldus (CV);
 3. koopia D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendavast dokumendist;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. novembril 2019 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Bussijuht" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Info telefonil 509 1772.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi vald pakub tööd tugiisikutele

5.12.19

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisikud Viiratsi lasteaeda ja Holstre kooli. 

Huvi korral palume võtta ühendust telefonil: 525 4077 - Teile vastab lastekaitse peaspetsialist Maarja Mitt (e-post: maarja.mitt@viljandivald.ee).

 

 

 

Toimetaja: MADE LAAS