Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse LASTEKAITSESPETSIALISTI

26.02.21

Lastekaitsespetsialisti põhilisteks ametiülesanneteks on

1) lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine;
2) lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;
3) lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;
4) lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus;
5) lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
6) tugiteenuste koostöövõrgustiku väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega;
7) töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega.

8) andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR;
9) oma töövaldkonda puudutavate õigusaktide ettevalmistamine;

Ootused kandidaadile

1) erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (või selle omandamine viimasel kursusel). Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;

2) valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;

3) eesti keele oskus kõrgtasemel;

4) oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

6) hea suhtlemis-ja koostööoskus, pingetaluvus, algatus-ja otsustusvõime, empaatiavõime;

7) B-kategooria juhilubade omamine.

 

Kandideerimisel tuleb kasuks:

1) eelnev kogemus laste hoolekande alal;

2) kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus;

3) vene keele  (ja/või inglise keele) valdamine ametialasel suhtlustasandil;

 

Omalt poolt pakume:

1) võimalust lastega perede elus kutsuda esile positiivseid muutusi;

2) luua ja arendada lastekaitsevaldkonnas uusi/innovaatilisi sekkumismeetodeid;

3) sõbralikku ja toetavat meeskonda;

4) tänapäevaseid töötingimusi nt ametiauto kasutamise võimalust tööülesannete täitmisel;

5) erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
6)
tervise edendamise kulude hüvitist;

7) 35 kalendripäevast põhipuhkust.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

1) allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2) väljavõte karistusregistrist;

3) elulookirjeldus;

4) motivatsioonikiri;

5) haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. märtsiks 2021, kella 10-ks märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist" elektrooniliselt aadressile konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: sotsiaalnõunik Luule Vitsur 5304 1166 või konkurss@viljandivald.ee.

 

 

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse majandusspetsialisti

16.02.21

Kas majandusküsimustele lahenduste otsimine paneb Sul silmad särama? Vastasid JAH, siis kandideeri meile majandusspetsialistiks!

 

Töö kirjeldus

Teenistuskoha eesmärk on valla majandustegevuse korraldamine ja taristute haldamine

Majandusspetsialisti peamisteks ülesanneteks on:

 • valla majanduslike funktsioonide täitmiseks vajalike tööde ja teenuste korraldamine ja hangete ettevalmistamine;
 • vallavara valdamise, kasutamise, käsutamisega seonduvate ülesannete täitmine ja taristute hooldustööde teostamise korraldamine;
 • üldise heakorraalase tegevuse korraldamine;
 • tänavavalgustuse hoolduse ja remondi korraldamine;
 • valla sõidukite hangete, hoolduse ja kindlustuse korraldamine.

 

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskeriharidus (soovitavalt kõrgharidus), sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;
 • soovituslikult töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses antud teenistuskohaga seotud valdkonnas ja/või kinnisvara halduse valdkonnas;
 • orienteerub oma töövaldkonna õigusaktides;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • riiklike andmebaaside, tööks vajalike arvutiprogrammide ja kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, algatus-, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid töökoha pädevuse piires, oskus analüüsida ja planeerida tööprotsessi,
 • võimeline töötama pingeolukorras ning efektiivselt kasutama aega;
 • juhilubade olemasolu.

Omaltpoolt pakume

 • sõbralikku ja rõõmsameelset meeskonda;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • 35 kalendripäevast põhipuhkust.

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud sooviavaldus;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom hariduse kohta (koopia).

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 04. märts 2021 kell 12:00 märgusõnaga „majandusspetsialist" elektrooniliselt aadressile konkurss(at)viljandivald.ee.

 

Lisateave: Rein Anton, abivallavanem telefonil 5115422 või konkurss(at)viljandivald.ee

 

 

Kalmetu Põhikool võtab tööle logopeedi

8.02.21

Kalmetu Põhikool kuulutab välja konkursi osalise tööajaga (0,5)

LOGOPEEDI ametikohale.

Sooviavaldusi koos CV ja motivatsioonikirjaga ootame 1. märtsiks aadressil kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse maaspetsialisti

5.02.21

Teenistuskoha eesmärk on maakorraldusalase tegevusega, maareformiga, maa maksustamisega ja aadressiandmetega seotud ülesannete täitmine Viljandi vallas.

Maaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on:

 • Maksu-ja Tolliametile maa maksustamise aluseks olevate andmete esitamine ja andmete muudatuste teostamine maamaksu alusandmete registris;
 • aadressandmete korrastamine ja määramine;
 • isikliku kasutusõiguse seadmiseks vajalike toimingute tegemine;
 • maakorraldustoimingutega seonduvate menetluste läbiviimine, sh ehitisregistrisse kannete tegemine;
 • kohanimede määramise ettevalmistamine ja menetlemine vastavalt kohanimeseadusele;
 • e-kinnistusraamatusse vajalike dokumentide esitamine;
 • maatoimingutega seotud aruannete, õiendite ja muude dokumentide koostamine;
 • vajadusel majandusvaldkonna teenistujate abistamine tehnilist laadi dokumentatsiooni koostamisel ja vormistamisel.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskeriharidus (soovitavalt kõrgharidus);
 • hea suhtlemisoskus, algatus-, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid töökoha pädevuse piires, oskus planeerida tööprotsessi,
 • võimeline töötama pingeolukorras ning efektiivselt kasutama aega;
 • ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • orienteerub oma töövaldkonna õigusaktides;
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme.

Kasuks tuleb kasuks töökogemus kohalikus omavalitsuses, juhilubade olemasolu.

Omaltpoolt pakume

 • sõbralikku ja rõõmsameelset meeskonda;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • 35 kalendripäevast põhipuhkust.

 

Lisainfo

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud sooviavaldus;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom hariduse kohta (koopia).

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 22. veebruar 2021 kell 12:00 märgusõnaga „maaspetsialist" elektrooniliselt aadressile konkurss(at)viljandivald.ee.

 

Lisateave: Rein Anton, abivallavanem telefonil 5115422 või konkurss(at)viljandivald.ee