2.12.22Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022 toimunud istungil võeti vastu Viljandi valla arengukava aastateks 2022 - 2030.
Arengukava koosneb kolmest dokumendist:

  • Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 - strateegiline dokument, kus on määratletud elukorralduse alused planeeritud ajavahemikuks ja mis loob laiapõhjalise raamistiku Viljandi valla tuleviku kujundamiseks. Dokument sisaldab valla strateegiat – väärtused, visioon, eesmärgid ja elluviimise kirjeldus. Samuti on dokumendis välja toodud seosed kõrgema tasandi strateegiliste dokumentidega.
  • lisa 1 - Viljandi valla tegevuskava 2022-2030 - Tegevuskava on dünaamiline dokument, mis näeb ette strateegilised tegevused arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse igal aastal koos valla eelarvestrateegiaga;
  • lisa 2 – Olukorra analüüs – dokument, milles antakse ülevaade Viljandi valla olukorrast ning milles tuuakse välja peamised lahendamist vajavad küsimused.

Arengukava koostamise protsess on olnud läbivalt avalik, mille etapiviisiline kirjeldus koos lisamaterjalidega on kättesaadav valla kodulehel aadressil: Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 koostamise protsess.

Arengukava menetlemine volikogus

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 eelnõu I lugemine (27.06.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 eelnõu II lugemine (29.09.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 vastuvõtmine (29.09.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 vastuvõtmine