Arengukavad

Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Volikogu komisjonide protokollid (arengukava muudatuste arutelu):


Viljandi valla hariduse arengukava


Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Täiendav info ja dokumendid on leitavad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu koduleheküljelt.


Soojamajanduse arengukava dokumendid:


Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029