Arengukavad

Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Volikogu komisjonide protokollid (arengukava muudatuste arutelu):


Viljandi valla hariduse arengukava


Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Täiendav info ja dokumendid on leitavad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu koduleheküljelt.


Soojamajanduse arengukava


Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032


Viljandi valla teehoiukava aastateks 2021 – 2025
 
Viljandi valla teehoiutööde kaart - kaardil on näha planeeritavad teelõigud ning tegevuse aasta ja mida tehakse (taastamine, remont, mustkate).