Arengukavad

Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025, Viljandi valla teehoiukava aastateks 2021-2025 ja Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 muudatuste avalikustamine ja täiendavate ettepanekute esitamine

Viljandi Vallavolikogu suunas 30. juunil 2021.a. toimunud istungil avalikustamisele järgmised muudatusi puudutavad dokumendid:

Täiendavad ettepanekud arengukava tegevuskava või teehoiukava täiendamiseks saab esitada kirjalikult e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee. Ettepanekute hilisem esitamise tähtaeg on 15. august 2021. Ettepanekus palume selgelt ja lühidalt kirjeldada ettepaneku sisu, tuues välja selle eeldatav maksumus.


Viljandi valla arengukava aastateks 2019 –2025 muutmise eelnõu.

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 muutmise eelnõu

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2024 muutmise eelnõu

 


Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Volikogu komisjonide protokollid (arengukava muudatuste arutelu):


Viljandi valla hariduse arengukava


Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Täiendav info ja dokumendid on leitavad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu koduleheküljelt.


Soojamajanduse arengukava


Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029


Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2024

Viljandi valla teehoiutööde kaart - kaardil on näha planeeritavad teelõigud ning tegevuse aasta ja mida tehakse (taastamine, remont, mustkate).