Arengukavad

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+
 

Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Arengukavaga seotud dokumendid:

Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2018-2029