Geoporaali sisenemiseks klikka siin: https://viljandivald.maps.arcgis.com/home/index.html

Valla geoportaal on lihtsalt kasutatav keskkond erineva sisuga Viljandi valda puudutava ruumiinfoga tutvumiseks ja päringute tegemiseks. Praegu on geoportaalis kättesaadavad järgmised kaardirakendused:

  • Detailplaneeringute ja geodeetiliste tööde kaardirakendus sisaldab infot kavandatavate, algatatud, koostamisel olevate ja kehtestatud detailplaneeringute kohta. Samuti detailplaneeringu koostamise kohustusega alade kohta ning valla territooriumil tehtud geodeetiliste uurimstööde ja teostusjooniste kohta.
  • Ideekorje rakendus on tüüpiline "Anna teada" rakendus, kus oma arvutist või muust nutiseadmest saate konkreetsele kohale viidates esitada oma ettepanekuid või juhtida tähelepanu probleemidele. Tehtud ettepanekule ei saa Te kohe tagasisidet, kuid need ettepanekud on oluliseks sisendiks avalikkuse kaasamisel omavalitsuse jaoks oluliste arengudokumentide koostamisel. 
  • Koostamisel oleva üldplaneeringu rakendus annab informatsiooni eelkõige üldplaneeringuga kavandatavate maakasutus- ja ehitustingimuste kohta.
  • Kus on.... ? sisaldab üldist teavet Viljandi vallas asuvate haridus- ja kultuuriasutuste, spordiplatside ja mänguväljakute, kirikute ja kamistute ning muude selliste objektide kohta. Huvipakkuvaks on siin alati olnud ka info teede talihooldepiirkondade ja teehoiukava kohta, millest nähtub, kus, millist teed ja mis aastal remonditakse või mustkatte alla viiakse.

Ettepanekud üldist huvi sisaldava ruumiinfo kajastamiseks geoportaalis palun saata e-kirjaga aadressil raivo.laidma@viljandvald.ee