Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemine

Toetusega taotletav tegevus peab toimuma Viljandi valla või elanike avalikes huvides. Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui taotleja liikmeskond. Toetuse andmise eesmärk on toetada omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust vallas.

Taotleja tegevus peab olema kooskõlas valla arengukavaga ja toimuma valla elanike ja/või valla avalikes huvides.

Toetust antakse:
1) taotleja igapäevase tegevuse ja majandamiskulude toetuseks (sh haldus- ja kommunaalkulud);
2) abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse esitatavate mittetulundusliku tegevuse projektide kaasfinantseerimiseks;
3) valla ja selle erinevate piirkondade seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks ja teostamiseks;
4) erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks.

Eelistatud on taotlejad, kes tegutsevad piirkondades, kus ei asu Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavaid asutusi vaba aja tegevuste korraldamiseks.

Korra alusel ei toetata:
1) ettevõtlusega konkureerivat tegevust;
2) kasumit teenivaid projekte.

Toetuse määramisel arvestatakse korra § 2 olevaid eesmärke ja kriteeriume ning lähtutakse laekunud taotluste analüüsist ja valla eelarvest.

Toetuste suurused, maksmine või mittemaksmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, taotlusi läbivaatava komisjoni ettepanekute alusel.

Toetust ei määrata:

1) taotlejale, kes ei ole tähtaegselt esitanud nõuetekohast aruannet eelneval perioodil saadud toetuse kasutamise kohta, kelle aruanne ei vasta nõuetele või kellel on võlgnevusi riigi või valla ees;
2) kui puudub tegevuse seotus valla elanike või valla avalike huvidega;
3) muudel põhjendatud juhtudel.

Toetus makstakse välja toetuse saaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

Vormikohased taotlused esitatakse Viljandi Vallavalitsusele etteulatuvalt järgneva aasta tegevusteks 1. novembriks ning jooksva aasta ettenägematuteks tegevusteks 1. veebruariks, 1. maiks, 1. augustiks  ja 1. novembriks

Taotluse esitamiseks tuleb täita taotluse vorm ning esitada see digitaalselt allkirjastatuna.
Taotlus palume täita ja esitada e-vormil. Nii on kindel, et kõik vajalikud ja kohustuslikud andmeväljad saavad täidetud.

Info: arendusspetsialist Katrin Reimo, katrin.reimo@viljandivald.ee, tel. 435 0159