Ühekordne sotsiaaltoetus

Kirjeldus

Ühekordse sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Ühekordset sotsiaaltoetust võib taotleda vähekindlustatud isik või perekond.

Vähekindlustatud isik – inimene, kes elab üksi ning kelle sissetulek jääb pärast määruses nimetatud kulude tasumist alla kahekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määra.
Vähekindlustatud perekond – perekond (kaks ja enam inimest), kelle iga liikme sissetulek jääb pärast kulude tasumist alla 1,5 kordset riiklikult (alates 01.06.2022) kehtestatud toimetulekupiiri määra.
 

Ühekordne sotsiaaltoetus eraldatakse toetuse taotleja või tema pereliikmete minimaalse toimetuleku säilitamiseks, esmase puuduse vähendamiseks.

Ühekordne sotsiaaltoetus summas kuni 500 eurot määratakse sotsiaalkomisjoni otsusega.

Ühekordne sotsiaaltoetus alates summast 501 eurot määratakse vallavalitsuse korraldusega komisjoni ettepanekul.

Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel või mittemääramisel arvestatakse isiku või perekonna sissetulekuid ja varalist võimekust.

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Vajaminevad lisadokumendid:
  • kolme viimase kuu kulutusi tõendavad dokumendid;
  • eluruumi üürileping, kui ei ole omandis;
  • vajadusel tõendid õppimise/töötuse kohta;
  • sissetuleku suurust tõendavad dokumendid kuni kolme viimase kalendrikuu kohta.
  1. Alatine sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise komisjoni haldusaktiga 10 tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutud dokumentide esitamist.
  2. Toetust võib komisjoni otsusega eraldada mitterahalise toetusena (nt toidupakk, küttepuud jne).
  3. Toetuse määramise korral kantakse toetuse summa isiku arvelduskontole, makstakse välja sularahas või kantakse teenuse pakkuja arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates.

Taotluse vorm

Ühekordne sotsiaaltoetuse taotlus

 

Õigusakt

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Aigi Pihlakaigi.pihlak@viljandivald.ee, tel. 512 3120

Sotsiaaltöö spetsialist Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)