Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Kirjeldus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise hoolduse tagamine Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi vallas elavatele isikutele, kes vajavad east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Üldhooldusteenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid ja/või varad või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on ülalpidamiskohustusega isik(ud), tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamiskohustusega isiku(te)ga.

Valla eelarvest rahastatakse teenuse maksumuse see osa, mis jääks tasumata, kui teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isik(ud) on tasunud teenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale, vastavalt ametiasutuse poolt läbi viidud maksevõimekuse hindamisele.

Ametiasutuse hallatavasse hoolekandeasutusse teenusele suunamine toimub ametiasutuse sotsiaalosakonna kaudu.

Viljandi vallas on kaks ööpäevaringse hoolduse pakkujat: Pärna Pansionaat ja Kärstna Hooldekodu.

Protsess

  1. Vormikohase "Hooldekodusse paigutamise taotluse" esitamine vallavalitsusele. Kui hooldust vajav isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võib taotluse esitada seadus- või lepingujärgne ülalpidaja, hooldaja, sotsiaaltöö spetsialist või muu isik.
  2. Taotlusele lisatakse: isikut tõendava dokumendi koopia, väljavõte ravi- ja haigusloost.

Teenuse kohamaksu osalise rahastamise taotlemisel esitada lisaks:

  1. Vormikohase „Taotlus hoolekandeteenuse korraldamiseks ja rahastamiseks vallaeelarvest" esitamine.
  2. "Üldhooldusteenuse osalise rahastamise taotlus ülalpidamiskohustusega isikule" esitamine.
  3. Taotlusele lisatakse hooldust vajava isiku (ja ülalpidamiskohustuslaste olemasolul ka nende) sissetulekut ja varalist seisundit kirjeldavad dokumendid.
  4. Spetsilistil on vajadusel õigus ja kohustus nõuda täiendavaid dokumente.
  5. Teenuse osalise rahastamise, sellest keeldumise, muutmise või lõpetamise otsustab Viljandi Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni ettepanekul Viljandi Vallavalitsus.
  6. Vormistatakse haldusakt ja edastatakse osapooltele.

Taotluse vormid

Hooldekodusse paigutamise taotlus

Taotlus

 

Õigusaktid

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kor

Perekonnaseadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Aigi Pihlakaigi.pihlak@viljandivald.ee, tel. 512 3120

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)