Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XV istung 27. detsembril 2018

27.12.18

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 27. detsembril 2018. a algusega kell 17.00 Heimtali Põhikoolis, Pargi ring 1 Heimtali külas.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

 1.  

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Lisa Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+
Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava
Lisa 2 Viljandimaa tervise- ja heaolu profiil
Lisa 3 Statistiline ülevaade Viljandimaast
Seletuskiri 

Mati Toomsalu
Mihkel Servinski

 1.  

Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine
Lisa Viljandi valla 2019. a eelarve
Seletuskiri

Tiina Jaksi

 1.  

Viljandi valla huvihariduse ja huvitegevuse 2019. aasta tegevuste kava kinnitamine ja tegevuste kavas muudatuste tegemise volitamine
Lisa

Maive Feldmann

 1.  

Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise protsessist
Lisa Viljandi valla üldplaneeringu tööversioon 03.12.2018 seisuga 

Raivo Laidma
 1.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tuleneva volitatud isiku määramine

Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 22, Viiratsi alevik võõrandamine

Rein Anton

 1.  

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ning teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Lisa 1  Struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Lisa 2 Juhtimisstruktuur
Seletuskiri

Alar Karu

 1.  

Kinnisvara tasuta omandamine
Lisa Asendiplaan

Rein Anton

 1.  

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

Rein Anton

 1.  

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord
Lisa Avalduse vorm
Seletuskiri

Rein Anton

 1.  

Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, II lugemine
Seletuskiri

Rein Anton

 1.  

Viljandi valla arengukava koostamise algatamine

Mait Allas

 1.  

Vallavanemale ja abivallavanematele lisatasu määramine

Kaupo Kase

 1.  

Vallavanema informatsioon

Alar KaruKaupo Kase
Vallavolikogu esimees