Viljandi valla vee-ettevõte

Ramsi VK OÜ

Aadress: Keskuse tee 1 Ramsi, Viljandi vald 71101
Juhataja: Steve Võsu
Telefon: 433 3825
E-post: steve@ramsivk.ee
Kodulehekülg: www.ramsivk.ee

OÜ Ramsi VK on asutatud 01.04.1994.a. munitsipaalettevõttena ja kujundatud ümber 31.12.1997.a. osaühinguks Ramsi VK. Ettevõtte omanik on 100% Viljandi vald ja osakapitali suurus 200 391 eurot.

Firma peamiseks tegevusalaks on Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkondades tarbijate joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine.

Osaühing Ramsi VK on määratud vee-ettevõtjaks Viljandi valla järgnevates piirkondades: Ramsi alevik koos Rahetsema piirkonnaga Vardi külas, Mustla alevik, Päri küla, Heimtali küla, Savikoti küla, Pärsti küla (Pärsti ja Kurika piirkond), Tohvri küla, Mustivere küla (Karu ja Oksa piirkond), Matapera (Kutsari ja Männi tee piirkond), Puiatu küla (Erikooli piirkond), Paistu küla, Holstre küla, Intsu küla, Saarepeedi küla, Tusti küla, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara küla ja Karula küla

OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad alates 01.01.2020

 

OÜ Viiratsi Veevärk on alates 30.06.2015 liidetud Ramsi VK OÜ-ga.

Endise Tarvastu valla kehtivad õigusaktid

 

Kaevu rajamine

Eramute veevarustuses kasutatakse kaht peamist kaevutüüpi: puurkaev ja salvkaev.
Salvkaevu läbimõõt on tavaliselt ca 1 m, sügavus valdavalt 5 kuni 10 m ja rajatud on see põhjavee ülemistesse kihtidesse.
Puurkaev on suhteliselt väikese läbimõõduga mantel- ja/või filtertoruga kindlustatud puurauk, mis on puuritud vee võtmiseks sügavamatest põhjaveekihtidest.

Puur- ja salvkaevu rajamist reguleerib ehitusseadustik ja selle alusel kehtestatud keskkonnaministri määrus. "Puurkaeve võib rajada ainult ehitusloa alusel. Ehitusluba tuleb taotleda kohalikust omavalitsusest, kes edastab ehitusloa taotluse koos ehitusprojektiga Keskkonnaametile kooskõlastamiseks," rääkis Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist Kadri Haamer.

Ettevõtetel, kes tegelevad puurkaevude projekteerimisega ja/või rajamisega, peab olema tegevusluba, et tagada töötegijate pädevus, põhjavee kaitse nõuete täitmine ning hüdrogeoloogiliste töödeks kasutatava tehnoloogia ja seadmete vastavus keskkonnanõuetele.

„Ühtki kaevu ei tohi rajada ilma vastavat luba omamata. Omavoliliselt ja ilma tegevusloata rajatud puurkaevud, mille puhul ei ole järgitud õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja kaitsetsoone, seavad ohtu lähiümbruse põhjavee ja seega ka meie joogivee kvaliteedi," selgitas Haamer.

Puuraukude ja puurkaevude projekteerimiseks, puurimiseks ja likvideerimiseks annab ettevõtetele tegevusloa keskkonnaministri moodustatud hüdrogeoloogiliste tööde tegemise komisjon. Kui tööd teostaval ettevõttel pole tegevusluba, siis puudub tal ka vastav kompetents. Ettevõtte tegevusloa olemasolu saab igaüks kontrollida majandustegevuse registrist.

 

Allikas: Keskkonnaamet