28.11.23

Viljandi Vallavolikogu 28.09.2023 määrusega nr 43 "Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022 määruse nr 21 "Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030" muutmine" võeti vastu üle vaadatud ja muudetud Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030.

Arengukava koosneb kolmest dokumendist:

  • Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 - strateegiline dokument, kus on määratletud elukorralduse alused planeeritud ajavahemikuks ja mis loob laiapõhjalise raamistiku Viljandi valla tuleviku kujundamiseks. Dokument sisaldab valla strateegiat – väärtused, visioon, eesmärgid ja elluviimise kirjeldus. Samuti on dokumendis välja toodud seosed kõrgema tasandi strateegiliste dokumentidega.
  • Lisa 1 Viljandi valla tegevuskava 2023-2030 - Tegevuskava on dünaamiline dokument, mis näeb ette strateegilised tegevused arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse igal aastal koos valla eelarvestrateegiaga;
  • Lisa 2 Olukorra analüüs - dokument, milles antakse ülevaade Viljandi valla olukorrast ning milles tuuakse välja peamised lahendamist vajavad küsimused.

 

Arengukava menetlemine volikogus

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 muutmine, I lugemine volikogus

Viljandi Vallavolikogu 29.06.2023 istungi protokoll nr 1-1/21

 

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 vastuvõtmine, II lugemine volikogus

Viljandi Vallavolikogu 28.09.2023 istungi protokoll nr 1-1/23

 

Viljandi Vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollid

Eelarve-ja majanduskomisjon: 21.06.2023 protokoll nr 1-7/19, 20.09.2023 protokoll nr 1-7/21.
Haridus- ja noorsootöökomisjon: 26.06.2023 protokoll nr 1-9/18, 21.09.2023 protokoll nr 1-9/20.
Kodanike ühenduste ja külaarengu komisjon: 27.06.2023 protokoll nr 1-11/15, 26.09.2023 protokoll nr 1-11/17.
Kultuuri- ja spordikomisjon: 19.06.2023 protokoll nr 1-15/15, 20.09.2023 protokoll nr 1-15/17.
Revisjonikomisjon: 29.06.2023 protokoll nr 1-6/18, 28.09.2023 protokoll nr 1-6/20.
Sotsiaalkomisjon: 21.06.2023 protokoll nr 1-8/14, 19.09.2023 protokoll nr 1-8/16.