I klassi astumine

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vanema jaoks on kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti. 

Avaldus Viljandi valla kooli I klassi õppima asumiseks tuleb esitada koolile 31. maiks.

» Viljandi Valla koolid

Info: Haridusspetsialist Lilian Vorobjov, lilian.vorobjov@viljandivald.ee

Ranitsatoetust saab 1. klassi astuv laps, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. juuni seisuga Viljandi vald.

Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 31. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal 1. klassi. 
Toetuse määr on 100€.
» Ranitsatoetuse taotlemine

Koolilõuna ning koolitransport on õpilase jaoks tasuta.
Vald korraldab koolitranspordi lähima valla koolini, puudega lapse erivajadusest tulenevalt ka kaugemale.
Kui lapse koolitee pikkus on üle 3km, on võimalik taotleda sõidukulude hüvitamist.
» Õpilase sõidukulude hüvitamise kord


Huvitegevus ja huviharidus
Valla koolides, noortekeskustes ja rahvamajades on võimalik osaleda tasuta paljudes huviringides.
Vald toetab tasulistes huviringides ja laagrites osalemist.

 

 

Õigusaktid