Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute riigilõivud ja kontode numbrid:

riigilõivu suurus vt. riigilõivuseadus 16. peatükk https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv#jg42

SEB Pank EE231010302005452008  Swedbank EE062200221029282691  Danske Pank EE633300334713290006
PS. Saajaks märkida: Viljandi Vallavalitsus