Viljandi valla üldplaneering (koostamisel)

29.06.20

Üldplaneeringu eelnõu:

Alates 29.mai 2020 kuni 05. juuli 2020 toimub üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek. Vastavalt planeerimisseadusele on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Kirjalikud arvamused palun avaliku väljapaneku jooksul esitada aadressil viljandivald@viljandivald.ee

Eelnõu avaliku arutelu toimumise aja ja koha teatab vallavalitsus täiendavalt, hiljemalt 30. päeva jooksul peale eelnõu avaliku väljapaneku lõppu koos seisukohtadega esitatud arvamuste osas.

Üldplaneeringu jooniste esitluskujud

Üldplaneeringu lisad

 

Vallavolikogu otsused:

Planeeringu koostamisse kaasatud isikute arvamused ja ettepanekud

Üldplaneeringu koostamise töögrupi info

Koosolekute ajad ja käsitletavad teemad

NB! töögrupi koosolekutele on kutsutud kõik isikud, kes soovivad üldplaneeringu koostamisel osaleda ja väljakuulutatud teemal kaasa rääkida, ettepanekuid teha!

Töögrupi koosolekute protokollid