Viljandi valla üldplaneering (koostamisel)

11.02.21

Üldplaneeringu algatamine

Teostatud uuringud ja analüüsid.

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

  • Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek (PlanS § 82 alusel) toimus 29.05 - kuni 05.07.2020.
  • Eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused, planeeringu koostaja ja vallavalitsuse seisukohad: 22.07.2020 protokoll, 03.08.2020 protokoll

Üldplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Ametkondade ja piirnevate omavalitsuste seisukohad üldplaneeringule kooskõlastuse andmise kohta:

Planeeringu koostaja ja Vallavalitsuse seiskohad üldplaneeringu koostamise käigus esitatud kooskõlastuste ja arvamuste kohta (17.12.2020 istungi protokoll).

 

Üldplaneeringu vastuvõtmine

Vallavolikogu otsus üldplaneeringu vastuvõtmise kohta

Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldus nr 2-3/38

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub elektrooniliselt 29.01 kuni 28.02.2021. Avalike arutelude toimumise ajad, kohad ja viisi teatab Vallavalitsus täiendavalt peale üldplaneeringu avaliku väljapaneku lõppemist, kui on selgunud laekunud ettepanekud ja see, millised on sellel hetkel koroonaviiruse levimisest põhjustatud võimalused ja piirangud avalike arutelude läbiviimiseks.

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu jooniste esitluskujud

Üldplaneeringu lisad