Viljandi valla üldplaneering (vastu võetud 30.12.2020)

23.01.24

Üldplaneeringu algatamine

Teostatud uuringud ja analüüsid.

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

  • Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek (PlanS § 82 alusel) toimus 29.05 - kuni 05.07.2020.
  • Eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused, planeeringu koostaja ja vallavalitsuse seisukohad: 22.07.2020 protokoll, 03.08.2020 protokoll

Üldplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Ametkondade ja piirnevate omavalitsuste seisukohad üldplaneeringule kooskõlastuse andmise kohta:

Planeeringu koostaja ja Vallavalitsuse seiskohad üldplaneeringu koostamise käigus esitatud kooskõlastuste ja arvamuste kohta (17.12.2020 istungi protokoll).

 

Üldplaneeringu vastuvõtmine

Vallavolikogu otsus üldplaneeringu vastuvõtmise kohta

Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldus nr 2-3/38

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus elektrooniliselt 29.01 kuni 28.02.2021.

Üldplaneeringu seletuskiri 

Üldplaneeringu jooniste esitluskujud

 

 

 

 

Üldplaneeringu lisad

Üldplaneeringu kohta avaliku väljapaneku lõpuks esitatud arvamused, ettepanekud ja vastuväited.

Planeerija ja Vallavalitsuse seiskohad esitatud arvamuste kohta 23.03.2021 istungi protokoll

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud veebis ZOOM keskkonnas:

13.04 kell 10.00 koosoleku protokoll

14.04 kell 13.00 koosoleku protokoll

15.04 kell 17.00 koosoleku protokoll

Vallavolikogu seiskohad (27.06.2022 protokoll) üldplaneeringu koostamise käigus arvestamata jäänud ettepanekute ja arvamuste osas.