Viljandi valla üldplaneering (koostamisel)

23.11.20

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

  • Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek (PlanS § 82 alusel) toimus 29.05 - kuni 05.07.2020.
  • Eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused, planeeringu koostaja ja vallavalitsuse seisukohad: 22.07.2020 protokoll, 03.08.2020 protokoll
  • Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimusid:
  • 3. augustil 2020 kell 18.00 Viiratsi Rahvamajas (Sakala 3, Viiratsi alevik);
  • 5. augustil 2020 kell 18.00 Kolga-Jaani koolis (Viljandi mnt 1A, Kolga-Jaani alevik);
  • 6. augustil 2020 kell 18.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses (Ramsi tee 5, Ramsi alevik);
  • 10. augustil 2020 kell 18.00 Mustlas Tarvastu käsitöökojas (Posti 52b, Mustla alevik);
  • 13. augustil 2020 kell 17.00 Viljandis vallamaja saalis (Kauba tn 9, Viljandi linn).

Üldplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Üldplaneering on esitatud ametkondlike kooskõlastuste saamiseks. Eeldatav seiskohtade saamise tähtaeg on 22.11.2020

Üldplaneeringu seletuskiri (seisuga 20.10.2020)

Üldplaneeringu jooniste esitluskujud

Üldplaneeringu lisad

Ametkondade ja piirnevate omavalitsuste seisukohad üldplaneeringule kooskõlastuse andmise kohta:

Teostatud uuringud ja analüüsid.

Vallavolikogu otsused.

Planeeringu koostamisse kaasatud isikute arvamused ja ettepanekud üldplaneeringu koostamise algatamisel.

Üldplaneeringu koostamise töögrupi info

Koosolekute ajad ja käsitletavad teemad

NB! töögrupi koosolekutele on kutsutud kõik isikud, kes soovivad üldplaneeringu koostamisel osaleda ja väljakuulutatud teemal kaasa rääkida, ettepanekuid teha!

Töögrupi koosolekute protokollid